"Diên Hồng" của doanh nhân

Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” đã chính thức mở ra từ ngày 3-9. Qua cuộc vận động này, các doanh nghiệp, doanh nhân có một địa chỉ cụ thể để góp ý, đề xuất, kiến nghị Đảng và Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách, đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành nhằm nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của doanh nghiệp. Ở đây, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ có góp ý về thể chế, chính sách kinh tế mà còn có thể hiến kế các vấn đề phát triển chung của đất nước.


14/11/2019

Bài 2: Để có hàng triệu doanh nghiệp hiệu quả

(Chinhphu.vn) - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII đã xác định các mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp”.

01/10/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top