Những thông tin như địa chỉ, email, số điện thoại của bạn nhập vào sẽ được bảo mật và không công khai.

Gửi

DANH SÁCH GÓP Ý - PHẢN ÁNH

...

Tien hỏi: Lấy lại tài khoản và mật khẩu đăng nhập trên Cổng Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

04/12/2018 | 04:38-PM
Tôi quên mật khẩu đăng nhập làm sao để tôi lấy lại được. Đăng ký mới thì số cmnd trùng không cho đăng ký.
1
Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top