ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA - Điện thoại: 0258.3861254 - Email: banbientap.nh@khanhhoa.gov.vn

Thông tin liên hệ thị xã Ninh Hòa

Liên hệ với:
Gửi
Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top