Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW

Sáng ngày 18/5/2022, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, bằng hình thức trực tuyến

21/05/2022

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top