Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Vân

Xác định chương trình, kế hoạch cải cách hành chính là công cụ chỉ đạo quan trọng, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh khánh Hòa năm 2020; Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2020 kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 30/01/2020

16/06/2020

UBND phường Ninh Giang đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính

Triển khai Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, Công tác kiểm soát thủ tục hành chính  và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được UBND phường triển khai tập trung vào xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành

16/06/2020

Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của UBND xã Ninh Phụng

Tiếp tục duy trì các pano tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ quan và bộ phận một cửa: “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”, “Dân chủ, nhanh gọn, đúng luật”; “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí”

16/06/2020

Kết quả triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác của cơ quan Văn phòng HĐND và UBND thị xã Ninh Hòa

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định phát triển công nghệ thông tin là một trong những giải pháp để hiện đại hóa nền hành chính nâng cao, hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý, phục vụ các hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Với mong muốn tạo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả

07/05/2020