Đảng ủy xã Ninh Tây: quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Sáng ngày 14/8, Đảng ủy xã Ninh Tây tổ chức buổi Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho trên 100 đại biểu là Đảng viên, ban nhân dân các thôn và các quần chúng trong xã.

16/08/2017

Ninh Vân: quán triệt Nghị quyết của Đảng

Ngày 14/8/2017, Đảng ủy xã Ninh Vân tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung cơ bản 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”

16/08/2017

Ninh Lộc: triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng

Sáng ngày 11/8/2017, Đảng ủy xã Ninh Lộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho cán bộ, đảng viên trong toàn xã.

11/08/2017

Ninh Thọ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XII

Ngày 09/8/2017, Đảng bộ xã Ninh Thọ tổ chức hội nghị quán triệt cho toàn thể Đảng viên toàn Đảng bộ các Nghị quyết TW5 khóa XII: gồm các chuyên đề Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, dổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

11/08/2017

Đảng bộ phường Ninh Đa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

Sáng 10/8/2017, Đảng bộ phường Ninh Đa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho cán bộ đảng viên đảng bộ phường và các chi bộ trực thuộc.Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và hơn 200 đảng viên các chi bộ.

10/08/2017

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top