Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ninh Hòa với những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trong 10 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ninh Hòa đã phát huy vai trò, trách nhiệm cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện “Chương trình xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có sức lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của Nhân dân.


30/10/2019

Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới thị xã Ninh Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Nhằm xã hội hóa việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới thị xã Ninh Hòa luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay, góp sức về nhân lực và vật lực cùng Nhà nước xây dựng nông thôn mới.


28/10/2019

Nông dân thị xã Ninh Hòa với phong trào “Nông dân Ninh Hòa thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa có 31.791 hội viên đang sinh hoạt ở 27 cơ sở Hội. Trong năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo của Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy Ninh Hòa và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, phong trào “Nông dân Ninh Hòa thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới” của Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa đã phát triển sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ. 

25/10/2019

Xã Ninh Quang phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020

Tính đến cuối năm 2018, Thị xã có 8/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: xã Ninh Quang, Ninh Phụng, Ninh Thọ, Ninh Bình, Ninh Đông, Ninh Hưng, Ninh Thân, Ninh Vân. Trong thời gian qua, các xã vẫn tiếp tục triển khai thực hiện duy trì, giữ vững và nâng cao một số tiêu chí nông thôn mới. 

17/08/2019

Sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Ninh Ích đã đạt 13/19 tiêu chí Nông thôn mới.

Sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; với sự quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, góp sức của nhân dân, đến nay, xã Ninh Ích đã đạt 13/19 tiêu chí Nông thôn mới.

14/06/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top