Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của thường trực hội đồng nhân dân thị xã ninh hòa

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn thị xã Ninh Hòa thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân các xã, phường (thông báo việc lấy ý kiến cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng). 

19/06/2020

Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thị xã thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thị xã từ năm 2017 đến nay

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20/6/2019 của Hội đồng nhân dân thị xã về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2020, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND thị xã về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thị xã từ năm 2017 đến nay”

11/06/2020

Thường trực HĐND thị xã họp chuẩn bị kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 06/5/2020, ông Tống Trân, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì phiên họp Thường trực HĐND thị xã. Tham dự có Thường trực HĐND thị xã, Lãnh đạo UBND thị xã, Phó Trưởng Ban 02 Ban HĐND thị xã, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã Ninh Hòa, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND. Sau khi thảo luận về dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11/05/2020

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện giám sát chuyên đề tại UBND xã Ninh Bình

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 12/3/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã về kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã từ năm 2017 đến nay”. 

11/05/2020

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện giám sát chuyên đề tại UBND xã Ninh Tây

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 12/3/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã về kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã từ năm 2017 đến nay”. 

11/05/2020

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện giám sát chuyên đề tại UBND xã Ninh Trung

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 12/3/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã về kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã từ năm 2017 đến nay”.

11/05/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top