Cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Thường trực HĐND thị xã, cấp xã đã dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị cấp dưới được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng cộng có 70 người dự kiến ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và 1.197 người dự kiến ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

01/04/2021

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top