UBND thị xã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 20/8/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quyền lợi người tiêu dùng. Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

UBND thị xã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “ Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022

Ngày 21/8/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “ Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022. Mục đích của Đề án nhằm tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hòa giải ở cơ sở nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top