BÁO CÁO Kết quả người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trong tháng 4 năm 2020

Thực hiện Công văn số 1731-CV/TU, ngày 21/6/2019 của Thị ủy Ninh Hòa về việc báo cáo trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, UBND thị xã báo cáo như sau:

18/04/2020

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý 1 năm 2020

Thực hiện Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, UBND thị xã Ninh Hòa báo cáo Kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý 1 năm 2020 

27/03/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top