Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Trong thời gian qua, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo quy định, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp được giải quyết, không phát sinh đơn thư tồn đọng, kéo dài, khiếu kiện tập thể, đông người.

12/08/2022

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top