Ngày 14/12/2018 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 2275/STTT/BCVT V/v đề nghị rà soát số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hưởng hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn thị xã.

Ngày 14/12/2018 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 2275/STTT/BCVT  V/v đề nghị rà soát số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hưởng hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn thị xã.

27/12/2018