THỊ ỦY NINH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nh

Sáng ngày 27/5/2022, Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã

27/05/2022

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top