Luật Quy hoạch

Luật số 21/2017/QH14 của Quốc hội : Luật Quy hoạch, Số/Ký hiệu 21/2017/QH14; Ngày ban hành 24/11/2017; Ngày có hiệu lực 01/01/2019.

13/04/2018