Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa xây dựng 4 chốt bảo vệ rừng Căm Xe – Ninh Tây

Rừng Căm xe – xã Ninh Tây là rừng phòng hộ và là rừng thuần tự nhiên hiếm hoi tại tỉnh Khánh Hòa. Trước thực trạng rừng Căm Xe  - Ninh Tây liên tục bị tàn phá, lấn chiếm đất trong thời gian qua, ngành Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa – đơn vị chủ rừng đang triển khai quyết liệt các biện pháp để giữ rừng. 

12/04/2020

Khuyến khích tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng Quy hoạch khoáng sản

Địa bàn thị xã Ninh Hòa có 29 khu vực được đưa vào qui hoạch khoáng sản giai đoạn 2016-2020, với tổng diện tích là 1.522 ha, chiếm 26,40% diện tích qui hoạch khoáng sản toàn tỉnh, bao gồm các loại khoáng sản: đá granite xây dựng; Ryolit, andesit xây dựng; cát xây dựng; sét gạch ngói; đất san lấp; sét bùn phân bố tại các xã, phường...

02/11/2018

Hội nghị tập huấn về hồ sơ địa chính, quản lý sử dụng hồ sơ địa chính, quản lý sử dụng đất công ích năm 2018 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Nhằm giúp cho lãnh đạo UBND các xã, phường, cán bộ địa chính, viên chức, nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới; đồng thời trao đổi các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai tại địa phương...

24/08/2018

UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền văn bản pháp luật về khoáng sản năm 2018

Ngày 10/7/2018, UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền văn bản pháp luật về khoáng sản năm 2018 cho Lãnh đạo và Công chức địa chính các xã, phường; đại diện các phòng, ban thuộc UBND thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan, đại diện người dân nơi có mỏ khoáng sản và một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã.

12/07/2018

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top