Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực được công bố của UBND thị xã Ninh Hòa

Ngày 12/01/2018, Ban Chỉ đạo ISO của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực được công bố của UBND thị xã Ninh Hòa.

21/01/2018

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top