ImageFirst
Xác định chương trình, kế hoạch cải cách hành chính là công cụ chỉ đạo quan trọng, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh khánh Hòa năm 2020; Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2020 kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 30/01/2020
[Đăng ngày:1/1/0001 12:00:00 AM]
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC