Hội Cựu chiến binh xã Ninh Phụng chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Hội cựu chiến binh xã Ninh phụng hiện có 159 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 8 chi hội. Trong những năm qua, cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, Hội cũng luôn chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh, thiếu niên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng trong giai đoạn cách mạng mới

20/08/2019

Đảng bộ xã Ninh Quang qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. đã được Đảng ủy xã Ninh Quang triển khai thực hiện từ năm 2014 đến nay.

20/06/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top