Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 40- CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Thực hiện Chỉ thị 40- CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 40- CT/TW của Ban Bí thư, công tác tín dụng chính sách xã hội luôn không ngừng đổi mới hoạt động, các cấp, các ban ngành, các tổ chức chính trị

29/11/2019

Thị xã Ninh Hòa với những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ninh Hòa, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, thị xã Ninh Hòa đã đạt được những kết quả thiết thực, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở Ninh Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực.  


11/11/2019

Phường Ninh Giang với những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện”

03/11/2019

Thị xã Ninh Hòa với những Kết quả qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật của cán bộ, nhân dân

Trong thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGGPL) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã được thị ủy, UBND thị xã Ninh Hòa quan tâm chỉ đạo, thực hiện hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác PBGGPL, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.


30/10/2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa đã kết nạp được 112 đảng viên mới.

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng; trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa đã chú trọng thực hiện công tác phát triển đảng viên.


07/10/2019

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

(ĐCSVN) - Sáng 19/9, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

19/09/2019

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Ninh Hòa khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và Nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2019

Sáng nay, ngày 18/9/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Ninh Hòa khai giảng lớp “Bồi dưỡng Lý luận chính trị và Nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2019” cho hơn 180 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân 27 xã, phường; chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội nông dân cơ sở.


18/09/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top