UBND Phường Ninh Đa

Địa chỉ: Tổ dân phố Vạn Thiện, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa.
Điện thoại: 058. 3844391
Email: ninhda.nh@khanhhoa.gov.vn

22/12/2013

UBND Phường Ninh Hải

Địa chỉ: Tổ dân phố 7 – Bình Tây, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa.
Điện thoại: 058. 3849141
Email: ninhhai.nh@khanhhoa.gov.vn

22/12/2013

UBND Phường Ninh Giang

Địa chỉ: TDP Mỹ Chánh, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa.
Điện thoại: 058. 3844370
Email: ninhgiang.nh@khanhoa.gov.vn

22/12/2013

UBND Phường Ninh Hà

Địa chỉ: TDP Thuận Lợi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa.
Điện thoại: 058. 3644726
Email: ninhha.nh@khanhhoa.gov.vn

22/12/2013

UBND Phường Ninh Diêm

Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa.
Điện thoại: 058. 3849130
Email: ninhdiem.nh@khanhhoa.gov.vn

22/12/2013

UBND Xã Ninh Hưng

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa.
Điện thoại: 058. 3641128
Email: ninhhung.nh@khanhhoa.gov.vn

22/12/2013

UBND Xã Ninh Quang

Địa chỉ: Thôn Thạch Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa.
Điện thoại: 058. 3641130
Email: ninhquang.nh@khanhhoa.gov.vn

22/12/2013

UBND Phường Ninh Hiệp

Địa chỉ: 888 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.
Điện thoại: 058. 3844251
Email: ninhhiep.nh@khanhhoa.gov.vn

22/12/2013

UBND Xã Ninh Tân

Địa chỉ: Thôn Trung, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa.
Điện thoại: 058. 3619006
Email: ninhtan.nh@khanhhoa.gov.vn

22/12/2013

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top