UBND xã Ninh Vân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2019; nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 tại UBND xã Ninh Vân

UBND xã Ninh Vân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2019;

nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 tại UBND xã Ninh Vân


17/08/2019

UBND phường Ninh Giang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Xác định công tác thực hiện cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời gian qua, phường Ninh Giang đã nổ lực thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc triển khai cơ chế “ một cửa”, “ một cửa liên thông” hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực 

17/08/2019

Thị xã Ninh Hòa với những giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn, nên trong thời gian qua

06/08/2019

Xã Ninh Phụng đẩy mạnh các hoạt động trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Xác định công tác cải cách hành chính là khâu đột phá, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, nên ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy, UBND xã Ninh Phụng đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về cải cách hành chính đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của xã

06/06/2019