Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về hóa đơn điện tử

Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ  đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/9/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019.


16/10/2019

Triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Thực hiện Công văn số 4721/UBND-KT ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.


Sở Tư pháp phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở của Thị xã Ninh Hòa

Sáng nay, ngày 25/9/2019, Sở Tư pháp phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở của thị xã Ninh Hòa.


26/09/2019

Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ tháng 9/2019

Tiếp tục duy trì việc tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 302/KH-CCT ngày 30/01/2019 về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, chiều ngày 11/9/2019 Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật định kỳ tháng 9/2019 cho toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.


18/09/2019

THÔNG TIN MỚI VỀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày 05/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (gọi tắt là Thông tư 47).


03/09/2019

Bài tuyên truyền về Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019 (gọi tắt là Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14)  gồm 17 chương 152 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020

26/08/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top