Thị xã đẩy mạnh thực hiện công tác khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

Nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới...

10/01/2019

Hội Nông dân thị xã tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp với khoa học công nghệ mới

Thực hiện Nghị quyết 07 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật. Trong những năm từ 2012-2018, Hội nông dân thị xã đã xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học công nghệ mới áp dụng vào sản xuất giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả....

21/11/2018

Công tác triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Công tác triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã được thị xã quan tâm. Các quy trình đăng ký, xét duyệt, tư vấn lựa chọn đề tài, giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN; quy trình tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu KH&CN được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa....

17/05/2018

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top