Sức lan tỏa giải thưởng sáng tác về học và làm theo Bác

(TG) - Hoạt động sáng tác, quảng bá giải thưởng đã trở thành nội dung công tác thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào, cuộc vận động… của địa phương, cơ quan, đơn vị; làm phong phú, sinh động, hiệu quả công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

18/07/2018

Thị Đoàn và Ủy ban Hội thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII, chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và báo cáo kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho cán bộ Đoàn, Hội

Sáng 12-01-2018, Thị Đoàn và Ủy ban Hội thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII, chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và báo cáo kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho 94 cán bộ Đoàn, Hội cơ sở trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. 

16/01/2018

Đảng ủy phường Ninh Hải tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái “tự diễn biến, tự chuyển hóa’’ trong nội bộ

Đảng ủy phường Ninh Hải tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ cho cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

16/06/2017

Đảng bộ phường Ninh Đa: tổ chức Hội nghị học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2017

Vừa qua, Đảng bộ phường Ninh Đa đã tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ cho cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ phường.

09/06/2017

Đảng ủy phường Ninh Diêm tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2017

Sáng 30/5/2017, Đảng ủy phường Ninh Diêm tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng cốt cán tại địa phương.

02/06/2017

Đảng ủy xã Ninh Quang tổ chức học tập quán triệt Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 31 tháng 5 năm 2017. Đảng ủy xã Ninh Quang đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt Kết luận số 10 KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 của Đảng cho hơn 200 cán bộ đảng viên toàn Đảng bộ.

01/06/2017

Đảng ủy phường Ninh Hiệp tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 cho đảng viên các chi bộ trực thuộc

Ngày 30/5/2017, Đảng ủy phường Ninh Hiệp tổ chức Hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 cho toàn thể đảng viên Chi bộ các Tổ dân phố, đảng viên Chi bộ các Trường học, Cơ quan UBND phường, Chi bộ Quân sự, Chi bộ Công an và Chi bộ Doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy phường.

01/06/2017

Đảng bộ phường Ninh Đa: tổ chức Hội nghị học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017

Sáng 31/5/2017, Đảng bộ phường Ninh Đa đã tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ cho cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ phường.

01/06/2017

Đảng bộ Ninh An tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ

Sáng ngày 29/5/2017, Đảng bộ xã Ninh An đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo, đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho trên 200 cán bộ, đảng viên.

31/05/2017

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top