Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh

Ngày 09/7/2018, Văn phòng HĐND và UBDN thị xã Ninh Hòa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hành cạnh tranh gói thầu : mua sắm thiết bị công trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Văn phòng HĐND và UBND thị xã Ninh Hòa năm 2018

10/07/2018

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top