Ban Quản lý dự án các CTXD

Địa chỉ: Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.
Điện thoại: 058. 3630888
Email: bqlcctxd.nh@khanhhoa.gov.vn

22/12/2013

Trung tâm phát triển quỹ đất

Địa chỉ: Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
Điện thoại: 058. 3635077
Email: ttptqd.nh@khanhhoa.gov.vn

28/11/2013

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top