UBND thị xã Ninh Hòa quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở các xã miền núi.

Thực hiện “Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020”, trong năm 2019, UBND thị xã Ninh Hòa đã quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở các xã miền núi.


10/12/2019

Hiệu quả của Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Nguồn vốn tín dụng chính sách qua NHCSXH thực sự là một chính sách có hiệu quả trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững, góp phần giúp người nghèo cải thiện đời sống vật chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần

18/11/2019

Bổ sung ngày nghỉ lễ, giữ nguyên giờ làm việc

Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ là ngày 28-6 – Ngày Gia đình Việt Nam và đề nghị giữ nguyên giờ làm việc hiện hành, có quy định cụ thể đối với những ngành nghề được làm thêm giờ.

Từ đầu năm 2019 đến nay, phường Ninh Thủy đã cấp phát 916 thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, cận nghèo thoát nghèo

Nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, cận nghèo thoát nghèo được tham gia Bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, bệnh tật, giảm gánh nặng về tài chính; từ đầu năm 2019 đến nay, phường Ninh Thủy đã cấp phát 916 thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, cận nghèo thoát nghèo trên địa bàn phường; đạt tỉ lệ 100%.


07/11/2019

25.250 hộ vay được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách tại Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Ninh Hòa

Trong 9 tháng năm 2019, doanh số cho vay tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Ninh Hòa đạt 149,4 tỷ đồng, doanh số thu nợ 124,9 tỷ đồng với tổng dư nợ 525,702 tỷ đồng đạt 99,8% kế hoạch giao với 25.250 hộ vay được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Nợ quá hạn 1,035 tỷ đồng chiếm 0,2%

15/10/2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo Đề án 1956 thị xã Ninh Hòa đã mở 18 lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 610 lao động nông thôn

Nhằm giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn; trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo Đề án 1956 về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thị xã Ninh Hòa đã mở 18 lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 610 lao động nông thôn.


07/10/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top