Thị xã Ninh Hòa với những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, củng cố thế trận An ninh nhân dân.

Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về xây dựng, củng cố thế trận An ninh nhân dân(TTANND), trong những năm qua, lực lượng Công an thị xã Ninh Hòa đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến các xã, phường để xây dựng, củng cố vững chắc cơ sở chính trị

01/10/2019

Chi bộ Quân sự phường Ninh Hiệp với những kết quả đã đạt được qua 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Phường Ninh Hiệp là trung tâm của thị xã Ninh Hòa, nơi tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chợ, ngân hàng...; vì vậy, công tác quốc phòng – an ninh của phường đóng vai trò rất quan trọng. Thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

17/09/2019

Phường Ninh Hiệp với những nỗ lực thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trong 8 tháng đầu năm 2019.

Ninh Hiệp là phường trung tâm của thị xã Ninh Hòa, diện tích toàn phường là 5.9ha, chia thành 18 tổ dân phố, dân số hơn 25.000 nhân khẩu. Trong 8 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND, và sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể; phường Ninh Hiệp đã phát huy được thế mạnh địa phương, kinh tế - xã hội phát triển ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững.


06/09/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top