UBMT xã Ninh Phụng nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban mặt trận xã Phụng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

10/04/2019

Ninh hòa chú trọng phát triển số lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện và hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ

Ngày 27 tháng 3 năm 1935, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng họp tại Ma Cao (Trung Quốc). Ngoài những Nghị quyết về đường lối cách mạng, về các mặt công tác để chuẩn bị điều kiện cho phong trào cách mạng Đông Dương bước sang một thời kỳ mới,

27/03/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top