[Đăng ngày: 04/01/2017]
Ngày 26/12/2016, kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thị xã Ninh Hòa khóa XI đã ban hành các Nghị quyết, cụ thể:

- Nghị quyết số
17/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 của HĐND thị xã khóa XI.

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 của HĐND thị xã khóa XI về điều chỉnh Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017.

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 của HĐND thị xã khóa XI về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của thị xã Ninh Hòa.

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 của HĐND thị xã khóa XI về đánh giá tình hình thực hiện chi đầu tư phát triển năm 2016 và Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017.

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 của HĐND thị xã khóa XI về Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thị xã Ninh Hòa.

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 của HĐND thị xã khóa XI về phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020./.Đang online: 31

Số lượt truy cập: 1807387