CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 24/03/2014]

 UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ NINH HÒA
-------------

Số: 57/BC-UBND
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

  Ninh Hoà, ngày 20 tháng 3 năm 2014
 

BÁO CÁO
Tình hình sản xuất muối niên vụ 2013 và kế hoạch năm 2014


     UBND thị xã Ninh Hòa nhân được Công văn số 30/PTNT-KTHT ngày 10/3/2014 của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa về việc báo cáo niên vụ sản xuất muối năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
     UBND thị xã Ninh Hòa báo cáo sản xuất muối niên vụ 2013 và kế hoạch năm 2014 như sau:
     1. Tình hình sản xuất muối niên vụ 2013:
     - Diện tích muối trên địa bàn thị xã: 747 ha
     Trong đó:
     + Diện tích muối của Công ty Cổ phần muối Khánh Hòa: 424 ha,
     + Diện tích muối của HTX Ninh Diêm và Ninh Thủy: 103 ha,
     + Diện tích muối của hộ cá thể: 220 ha.
      - Sản lượng sản xuất muối trong năm đạt được: 37.500 tấn.
     Trong đó:
     + Sản lượng muối của Công ty Cổ phần muối Khánh Hòa: 25.722 tấn,
     + Sản lượng muối của HTX Ninh Diêm và Ninh Thủy: 4.738 tấn,
     + Sản lượng muối của hộ cá thể: 7.040 tấn.
     2. Kế hoạch sản xuất muối năm 2014:
     - Để sản xuất muối niên vụ năm 2014 có hiệu quả, UBND thị xã Ninh Hòa đã có văn bản chỉ đạo cho UBND các xã, phường có sản xuất muối chỉ đạo các cá nhân, tổ chức thực hiện sản xuất muối đúng diện tích đã được quy hoạch.
      - Khuyến khích ngư dân chuyển dần sản xuất muối thủ công sang sản xuất muối công nghiệp (trải bạt) để đạt năng suất cao.
     Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất muối niên vụ 2013 và kế hoạch sản xuất muối năm 2014 trên địa bàn thị xã, đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn tổng hợp./.

Nơi nhận:                                                                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Chi cục PTNT;                                                                                                           (Đã Ký)
- Đ/c Tống Trân;
- Công thông tin điện tử thị xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, NN.                                                                                                            Tống Trân
Tải văn bản
tại đây
Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 109

Số lượt truy cập: 1770874