[Đăng ngày: 12/11/2015]
Ngày 27/10/2015, UBND thị xã Ninh Hòa ban hành các Quyết định về việc giao đất tái định cư xây dựng nhà ở và đất để chuyển đổi nghề nghiệp.

Tải Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Lê Công Ngọc
tại đây./.

Tải Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Đặng Muộn tại đây./.

Tải Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Trần Văn Móm tại đây./.

Tải Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Nguyễn Anh Vũ tại đây./.

Tải Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Bùi Điền tại đây./.

Tải Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Phan Chân tại đây./.

Tải Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Phan Hữu Ái tại đây./.

Tải Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Nguyễn Thành Quốc tại đây./.

Tải Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Phan Văn Hạnh tại đây./.

Tải Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Đặng Hoàng Minh tại đây./.

Tải Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Bà Võ Thị Thanh Thảo tại đây./.

Tải Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Nguyễn Ngọc Sĩ tại đây./.

Tải Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Trần Văn Hương tại đây./.

Tải Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Nguyễn Thanh Hiếu tại đây./.

Tải Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Trần Văn Tâm tại đây./.

Tải Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Lê Văn Hưng tại đây./.

Tải Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Trần Á tại đây./.

Tải Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Nguyễn Ngọc Sâm tại đây./.

Tải Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Nguyễn Ngọc Sơn tại đây./.

Tải Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Nguyễn Sĩ tại đây./.

Tải Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa giao cho Ông Nguyễn Khắc Vĩnh tại đây./.


Đang online: 30

Số lượt truy cập: 1770488