[Đăng ngày: 16/11/2016]
Quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động là cuộc vận động có ý nghĩ chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, phù hợp với “ý Đảng, lòng dân” trong thời kỳ đổi mới. Ngay từ đầu năm, Ủy ban mặt trận xã và Ban chỉ đạo của xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đến từng chi bộ, từng ban ngành, đoàn thể, Ban công tác mặt trận thôn; chỉ đạo các khu dân cư vận động nhân dân SXKD dịch vụ phù hợp với từng điều kiện cụ thể, đúng pháp luật.

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, UBMT xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tổ chức vận động nhân dân góp công, góp của xây dựng cơ sở vật chất như: Hệ thống điện chiếu sáng, bê tông hóa đường giao thông thôn xóm, kiên cố hóa trường lớp học; vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài trong các gia đình, dòng họ. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia; 100% các hộ gia đình đều đăng ký cam kết thực hiện tiêu chí gia đình văn hóa, các khu dân cư đều tiến hành ký kết giao ước thi đua từ đầu năm. Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11), hiện nay, các khu dân cư trên địa bàn xã đã và đang tổ chức Ngày hội với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc, gắn với tổng kết thực hiện cuộc vận động và bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến. Với phương châm “Lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân”, thời gian qua, UBMT xã đã tập trung vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đóng góp quỹ ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”, “Qũy phòng, chống thiên tai” hàng trăm triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, UBMT xã đã hỗ trợ, xây dựng và sữa chữa nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo, giúp đỡ người nghèo, học sinh nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…

Cùng với sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, hưởng ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các tầng lớp nhân dân trong xã cũng đã đóng góp hàng trăm ngày công, hàng trăm triệu đồng để xây dựng đường giao thông, Nhà văn hóa, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường… Đến nay, trên địa bàn xã Ninh Phụng về cơ bản đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa, không còn nhà dột nát, 100% hộ dân được sử dụng điện, đời sống nhân dân có bước phát triển, diện mạo làng quê được đổi thay từng ngày. Nhờ đó, đã góp phần để xã về đích, hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2015.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT/TW của Bộ chính trị và Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. BCĐ của xã đã đưa vào Quy ước để thực hiện. Hiện nay, tệ tảo hôn, cưỡng hôn trên địa bàn xã hầu như không còn. Việc cưới, việc tang được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế gia đình. 8/8 thôn trong xã không còn tình trạng rãi vàng mã dọc đường khi có người thân qua đời; Các lễ hội truyền thống được duy trì tổ chức hàng năm, các tệ nạn mê tín dị đoan như: bói toán, xin xăm tại các lễ hội hoặc lợi dụng lễ hội để ăn uống linh đình không còn xảy ra; Bên cạnh đó, UBMT xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội; trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; phòng ngừa, phát hiện, cảm hóa, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư. Việc thực hiện cuộc vận động đã được UBMT xã và BCĐ thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, kết hợp lồng ghép nội dung cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua đó, góp phần khơi dậy tình làng, nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết cộng đồng, củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến nay, cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng và đem lại những kết quả tốt đẹp. Năm 2016, toàn xã có 8/8 thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa, có 2.555 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 95%.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH ở KDC” trên địa bàn xã Ninh Phụng đã thực sự tạo hiệu ứng văn hóa tốt trong toàn xã; Những kết quả đạt được từ phong trào không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc, các tôn giáo trong cộng đồng, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

NGÔ THANH HÙNG


Độ ẩm:
Sức gió: