“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 18/11/2016]

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

1. Tên cơ quan: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

2. Địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp – P. Ninh Hiệp – TX. Ninh Hòa – T. Khánh Hòa

3. Điện thoại cơ quan: 058.3631045

4. Fax:

5. Email công vụ: pldtbxh.nh@khanhhoa.gov.vn

6. Người đại diện Nguyễn Thị Hồng Xuân – Trưởng phòng

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cấu tổ chức của
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc UBND thị xã Ninh Hòa
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 08 / 4/ 2016

của thị xã Ninh Hòa)

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp UBND thị xã Ninh Hòa quản lý nhà nước về: Việc làm, dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thấy nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

-  Trình UBND thị xã Ninh Hòa ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

-  Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

-  Giúp UBND thị xã Ninh Hòa quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

-  Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyệnm cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn thị xã theo phân cấp, ủy quyền.

-  Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

-  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, phường.

-  Phối hợp các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

-  Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.

-  Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

-  Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thị xã và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

-  Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã Ninh Hòa.

-  Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã Ninh Hòa.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị xã Ninh Hòa giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Xuân   Chức vụ:Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/3/1968

 

- Quê quán: Nghệ An

 

- Nơi ở hiện tại: TDP 18, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Tin học:  Chứng chỉ A

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Chứng chỉ B

- Lý luận chính trị:  Cao cấp

- Ngày vào Đảng CSVN:  25/11/1999

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3635868

Di động: 0909313149

- Địa chỉ thư điện tử:  nthxuan@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Trưởng phòng.


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 99

Số lượt truy cập: 1807476