“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 19/11/2016]

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

1. Tên cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

2. Địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp – P. Ninh Hiệp – TX. Ninh Hòa – T. Khánh Hòa

3. Điện thoại cơ quan: 058.3844546

4. Fax: 0583.846358

5. Email công vụ: ptnmt.nh@khanhhoa.gov.vn

6. Người đại diện:  Mai Hồng Hải – Trưởng phòng

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cấu tổ chức của
Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND thị xã Ninh Hòa
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND ngày 04/10/2005

 Về việc thành lập phòng Tài nguyên và Môi trường)

1. Chức năng:

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã có tư cách pháp nhân, được sử dụng khuôn dấu riêng; Tham mưu UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn thị xã; đồng thời, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan ngành dọc cấp trên.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng trình UBND thị xã quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, các văn bản hướng dẫn, kiểm tra UBND các xã, phường, các tổ chức và công dân thực hiện chế độ, chính sách về quản lý, sử dụng đất đai.

- Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thống kê và kiểm kê đất đai.

- Tổ chức thẩm định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai các xã, phường.

- Báo cáo với Chủ tịch UBND thị xã hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời đối với những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai của UBND các xã, phường; của các tổ chức, hộ gia đình, các nhân.

- Trình UBND thị xã các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ, pháp luật của nhà nước về quản lý tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường.

- Xây dựng, trình UBND thị xã quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường tổ chức thực hiện sau khi được xét duyệt.

- Hướng dẫn và tham mưu giúp UBND thị xã công tác kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; các biện pháp về phòng chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cố môi trường, hậu quả thiên tai.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND thị xã và ngành cấp trên giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


- Họ và tên: Mai Hồng Hải              Chức vụ: Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/5/1971

 

- Quê quán: Thôn 3 – thị trấn Ninh Hòa – huyện Ninh Hòa

- Nơi ở hiện tại: TDP 4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Tin học:  Trung cấp

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh - Trình độ B

- Lý luận chính trị:  Cao cấp

- Ngày vào Đảng CSVN:  10/10/2003

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3847302              Di động: 0972330896

- Địa chỉ thư điện tử:  mhhai.nh@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Trưởng phòng.  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 102

Số lượt truy cập: 1807480