“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 16/11/2016]

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH


1. Tên cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ninh Hòa.

2. Địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp – P.Ninh Hiệp – TX.Ninh Hòa – T.Khánh Hòa

3. Điện thoại cơ quan: 058.3845262

4. Fax: 058.3845262

5. Email công vụ: ptckh.nh@khanhhoa.gov.vn

6. Người đại diện:  Hồ Thị Thùy Linh – Trưởng phòng

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cấu tổ chức của
Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND thị xã Ninh Hòa
 

Theo Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


- Họ và tên: Hồ Thị Thùy Linh

Chức vụ: Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/9/1977

 

- Quê quán: Phổ Vinh - H.Đức Phổ - Quảng Ngãi.

- Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố 17-Ninh Hiệp-Ninh Hòa-Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính-Kế toán

- Tin học:  Trình độ B

- Ngoại ngữ:  Trình độ B

- Lý luận chính trị:  Cao cấp Lý luận chính trị

- Ngày vào Đảng CSVN:  20/02/2004

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3844317

Di động: 0906749581

- Địa chỉ thư điện tử:  httl@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung công tác điều hành cơ quan; Chủ tài khoản chịu trách nhiệm cân đối tài chính ngân sách thị xã và Phòng TC-KH; Định hướng quy hoạch; Kế hoạch sử dụng nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư phát triển; Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, thi đua khen thưởng và kỷ luật của đơn vị; Chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành cho UBND thị xã; Chỉ đạo tham mưu các báo cáo của UBND thị xã trình HĐND thị xã tại các kỳ họp; Duyệt cấp phát dự toán qua chương trình Tabmis theo quy định và thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ khác.
- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: P.Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1962

- Quê quán: Ninh Quang - Ninh Hòa - Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: 74 Nguyễn Trường Tộ – Ninh Hiệp-Ninh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính-Kế toán

- Tin học:  Trình độ A

- Ngoại ngữ:  Trình độ A

- Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị

- Ngày vào Đảng CSVN:  01/9/1995

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3844512

Di động: 01227538298

- Địa chỉ thư điện tử: nthoa.nh@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Tham mưu quản lý, kiểm tra một số lĩnh vực: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Công tác quản lý ngân sách cấp xã; Công tác đăng ký kinh doanh hộ cá thể; Lĩnh vực giá; Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Công tác quản lý tài sản; Công tác định giá tài sản, hàng hóa tịch thu, tài sản tang vật tố tụng hình sự, dân sự; Công tác văn thư, lưu trữ; Công tác ISO và thực hiện một số nhiệm vụ khác.
- Họ và tên: Nguyễn Đình Sự

Chức vụ: P.Trưởngphòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1977

- Quê quán: Ninh Phụng - Ninh Hòa - Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố 16 – Ninh Hiệp-Ninh Hòa-Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính-Kế toán

- Tin học:  Trình độ A

- Ngoại ngữ:  Trình độ B

- Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính

- Ngày vào Đảng CSVN:  12/12/2007

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3844351

Di động: 0979940940

- Địa chỉ thư điện tử: ndsu@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Thực hiện công tác dự toán và quyết toán các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp thị xã; Chủ trì giao ban kế toán HCSN hàng quý; Tham mưu các báo cáo của UBND thị xã trình HĐND thị xã tại các kỳ họp; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Kế toán trưởng ngân sách thị xã; tổng hợp dự toán NSNN báo cáo Sở Tài chính; Chủ trì, tổng hợp tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư XDCB hàng tháng, quý, năm; Chủ trì nhập dự toán Chương trình Tabmis cho các đơn vị dự toán và các chủ đầu tư; Chủ trì tham mưu công khai NSNN theo quy định; Giúp Trưởng phòng giải quyết một số vấn đề mang tính chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến Kho bạc, Thuế, Sở Tài chính; Công tác cải cách hành chính và thực hiện một số nhiệm vụ khác.


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 98

Số lượt truy cập: 1807475