Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XVIII!

[Đăng ngày: 16/11/2016]

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH


1. Tên cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ninh Hòa.

2. Địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp – P.Ninh Hiệp – TX.Ninh Hòa – T.Khánh Hòa

3. Điện thoại cơ quan: 058.3845262

4. Fax: 058.3845262

5. Email công vụ: ptckh.nh@khanhhoa.gov.vn

6. Người đại diện:  Hồ Thị Thùy Linh – Trưởng phòng

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cấu tổ chức của
Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND thị xã Ninh Hòa
 

Theo Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


- Họ và tên: Hồ Thị Thùy Linh

Chức vụ: Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/9/1977

 

- Quê quán: Phổ Vinh - H.Đức Phổ - Quảng Ngãi.

- Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố 17-Ninh Hiệp-Ninh Hòa-Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính-Kế toán

- Tin học:  Trình độ B

- Ngoại ngữ:  Trình độ B

- Lý luận chính trị:  Cao cấp Lý luận chính trị

- Ngày vào Đảng CSVN:  20/02/2004

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3844317

Di động: 0906749581

- Địa chỉ thư điện tử:  httl@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung công tác điều hành cơ quan; Chủ tài khoản chịu trách nhiệm cân đối tài chính ngân sách thị xã và Phòng TC-KH; Định hướng quy hoạch; Kế hoạch sử dụng nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư phát triển; Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, thi đua khen thưởng và kỷ luật của đơn vị; Chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành cho UBND thị xã; Chỉ đạo tham mưu các báo cáo của UBND thị xã trình HĐND thị xã tại các kỳ họp; Duyệt cấp phát dự toán qua chương trình Tabmis theo quy định và thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ khác.
- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: P.Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1962

- Quê quán: Ninh Quang - Ninh Hòa - Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: 74 Nguyễn Trường Tộ – Ninh Hiệp-Ninh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính-Kế toán

- Tin học:  Trình độ A

- Ngoại ngữ:  Trình độ A

- Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị

- Ngày vào Đảng CSVN:  01/9/1995

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3844512

Di động: 01227538298

- Địa chỉ thư điện tử: nthoa.nh@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Tham mưu quản lý, kiểm tra một số lĩnh vực: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Công tác quản lý ngân sách cấp xã; Công tác đăng ký kinh doanh hộ cá thể; Lĩnh vực giá; Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Công tác quản lý tài sản; Công tác định giá tài sản, hàng hóa tịch thu, tài sản tang vật tố tụng hình sự, dân sự; Công tác văn thư, lưu trữ; Công tác ISO và thực hiện một số nhiệm vụ khác.
- Họ và tên: Nguyễn Đình Sự

Chức vụ: P.Trưởngphòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1977

- Quê quán: Ninh Phụng - Ninh Hòa - Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố 16 – Ninh Hiệp-Ninh Hòa-Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính-Kế toán

- Tin học:  Trình độ A

- Ngoại ngữ:  Trình độ B

- Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính

- Ngày vào Đảng CSVN:  12/12/2007

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3844351

Di động: 0979940940

- Địa chỉ thư điện tử: ndsu@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Thực hiện công tác dự toán và quyết toán các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp thị xã; Chủ trì giao ban kế toán HCSN hàng quý; Tham mưu các báo cáo của UBND thị xã trình HĐND thị xã tại các kỳ họp; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Kế toán trưởng ngân sách thị xã; tổng hợp dự toán NSNN báo cáo Sở Tài chính; Chủ trì, tổng hợp tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư XDCB hàng tháng, quý, năm; Chủ trì nhập dự toán Chương trình Tabmis cho các đơn vị dự toán và các chủ đầu tư; Chủ trì tham mưu công khai NSNN theo quy định; Giúp Trưởng phòng giải quyết một số vấn đề mang tính chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến Kho bạc, Thuế, Sở Tài chính; Công tác cải cách hành chính và thực hiện một số nhiệm vụ khác.


  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 51

Số lượt truy cập: 1501803