“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 06/01/2015]
Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo, kinh tế trong nước tuy có bước phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống nhân dân và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị thị xã; sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trên địa bàn, thị xã Ninh Hòa đã ra sức nỗ lực thực hiện, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kết quả đạt được như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Về kinh tế: giá trị sản xuất ngành nông – lâm – thủy sản tăng 4,3% (kế hoạch tăng 3,7%); tổng sản lượng lương thực 111.920 tấn (kế hoạch 111.786 tấn); tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 17.696 tấn (kế hoạch 14.500 tấn); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,9% (kế hoạch tăng 12%); tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.013,9 tỷ đồng, đạt 109,4% kế hoạch; tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 837,790 tỷ đồng, đạt 95,1% kế hoạch.

2. Về xã hội: mức giảm tỷ suất sinh trong năm 0,3‰ (kế hoạch 0,3‰); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 5,5% (kế hoạch dưới 6%); giải quyết việc làm mới cho 4.865 lao động (kế hoạch 4.300 lao động); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,04% (kế hoạch dưới 3,34%).

3. Về môi trường: tỷ lệ độ che phủ rừng 41,8% (kế hoạch 41,8%); tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch 49% (kế hoạch 81,2%); tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 94,5% (kế hoạch 94%).

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ các ngành và lĩnh vực chủ yếu:

1. Lĩnh vực kinh tế:

a. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ:


Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã trong năm 2014 đã có sự phục hồi và tăng trưởng trở lại, nhất là ở khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 7.160 tỷ đồng, tăng 20,9% so với năm 2013. Tình hình thực hiện ở các khu vực kinh tế như sau: khu vực kinh tế nhà nước 133 tỷ đồng, tăng 20,4%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 912 tỷ đồng, tăng 7,2%; khu vực kinh tế tập thể 61 tỷ đồng, tăng 9,5%; khu vực kinh tế cá thể 234 tỷ đồng, tăng 5,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 5.820 tỷ đồng, tăng 24,02%. Một số sản phẩm sản xuất có mức tăng so với năm trước: muối hạt 48.000 tấn, tăng 28%; đường kết tinh 74.640 tấn, tăng 28,5%; sản xuất lương thực, thực phẩm tăng từ 2 – 6%; các sản phẩm vật liệu xây dựng tăng từ 3 – 10%...

Hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của nhân dân thị xã. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2014 ước đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2013. Công tác quản lý thị trường được tập trung chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, chống tình trạng đầu cơ đã góp phần bình ổn thị trường, giá cả, duy trì trật tự kinh doanh. Trong năm, đã thực hiện đăng ký kinh doanh cho 690 trường hợp với tổng số vốn đăng ký là 60,151 tỷ đồng. Ước tính doanh thu du lịch năm 2014 đạt 53,6 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm trước.

b. Nông – lâm nghiệp và thủy sản:

Giá trị sản xuất ngành nông – lâm nghiệp và thủy sản năm 2014 (giá so sánh 2010) ước được 2.721 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm 2013. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 1.672 tỷ đồng, tăng 3,92%; giá trị sản xuất ngành thủy sản 1.040 tỷ đồng, tăng 4,94%; giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp 9 tỷ đồng, đạt xấp xỉ so với cùng kỳ.

- Về trồng trọt: toàn thị xã gieo trồng được 36.493 ha cây hàng năm, bằng 107% kế hoạch năm. Trong đó, cây lương thực 22.254 ha, cây thực phẩm 1.771 ha, cây công nghiệp hàng năm 12.064 ha, cây chất bột có củ 404 ha.

Tổng sản lượng lương thực ước đạt 111.920 tấn, đạt 100,1% kế hoạch năm, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, sản lượng thóc cả 3 vụ 109.420 tấn (riêng trong vụ Hè – Thu do chịu ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết nắng hạn kéo dài, không đủ nước tưới để phục vụ sản xuất nên diện tích gieo trồng giảm 478 ha so với niên vụ trước). Niên vụ mía 2013 – 2014, đã trồng và thu hoạch hết diện tích 11.811 ha, năng suất bình quân 59,9 tấn/ha (tăng 2,9 tấn/ha so với niên vụ trước), sản lượng đạt 708.000 tấn. Thời gian qua, trên địa bàn thị xã đã xuất hiện bệnh trắng lá mía với diện tích bị nhiễm trên 2.000 ha; ngành nông nghiệp thị xã đã tổ chức kiểm tra, xác định diện tích bị thiệt hại và hướng dẫn nông dân thực hiện phòng chống bệnh trắng lá mía. Các loại cây hàng năm khác như rau, đậu các loại, cây cảnh… đang được nhân dân tích cực đầu tư chăm sóc để kịp thời thu hoạch và tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán 2015.

- Về chăn nuôi: tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, góp phần duy trì và phát triển ngành chăn nuôi của thị xã. Tình hình chăn nuôi vào đầu năm có xảy ra dịch cúm gia cầm, từ cuối tháng 3/2014 đến nay dịch bệnh không phát sinh thêm. Theo số liệu thống kê đến ngày 01/10/2014, tổng đàn trâu, bò có 27.082 con, đạt 92,4% kế hoạch; đàn lợn 35.255 con, đạt 110,2% kế hoạch; tổng đàn gia cầm 1.163.197 con.

- Về thủy sản: tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản trong năm 2014 tiếp tục có mức tăng trưởng cả về sản lượng khai thác lẫn nuôi trồng. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 12.624 tấn, đạt 120,2% kế hoạch, tăng 3,69% so với cùng kỳ. Về nuôi trồng thủy sản, các tổ chức, hộ gia đình tiếp tục đầu tư, thả nuôi tôm, cá, ốc hương, cua… Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2014 ước đạt 5.072 tấn, đạt 126,8% kế hoạch, tăng 3,17% so với cùng kỳ. Sản xuất tôm giống được 2.120 triệu con, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

- Về lâm nghiệp: tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; tăng cường kiểm tra các điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và xử lý kịp thời các vụ vi phạm; chỉ đạo xử lý tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn 2 xã Ninh Tây, Ninh Sơn. Trong năm 2014, đã phát hiện và xử lý 107 vụ vi phạm, giảm 53 vụ so với năm 2013, thu nộp ngân sách 763,961 triệu đồng. Đến hết năm 2014, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 41,8%.

- Về phát triển kinh tế nông thôn, kinh tế - xã hội miền núi, xây dựng nông thôn mới: tập trung triển khai các chương trình, đề án lớn về phát triển nông nghiệp, nông thôn, Chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực từ các chương trình, chính sách hỗ trợ cho đầu tư phát triển kinh tế nông thôn, khu vực miền núi. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đảm bảo mọi người dân đều tham gia đóng góp nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, đã có 01 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 01 xã đạt 15 tiêu chí, 12 xã đạt từ 10 – 13 tiêu chí, 6 xã đạt từ 6 – 9 tiêu chí. Đến cuối năm 2014, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 94,5%.

Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số như: trợ giá, trợ cước, định canh định cư, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất, đầu tư phát triển giao thông và kết cấu hạ tầng trực tiếp phục vụ đời sống, góp phần thay đổi cơ bản bộ mặt các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa thông tin phục vụ đồng bào dân tộc ngày càng được nâng cao.

c. Tài chính:

Nhìn chung kết quả thu ngân sách nhà nước có sự chuyển biến tích cực; hầu hết các chỉ tiêu thu đều đạt và vượt so với dự toán, cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh có dấu hiệu phục hồi, các doanh nghiệp trên địa bàn đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2014 ước thực hiện 1.013,9 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch tỉnh và 109,4% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Trong đó, tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước 384,907 tỷ đồng, đạt 173,4% kế hoạch tỉnh và 129,4% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; các khoản thu ngoài cân đối được 8,5 tỷ đồng, đạt 153,4% kế hoạch tỉnh và 89,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Tình hình thực hiện một số khoản thu như sau: thu khu vực ngoài quốc doanh 169,620 tỷ đồng, đạt 106,4% kế hoạch; thu lệ phí trước bạ 13,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; thu thuế thu nhập cá nhân 18,5 tỷ đồng, đạt 264,3% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất 30 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch…

Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất và góp phần tiết kiệm phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2014 ước thực hiện 837,790 tỷ đồng, đạt 141,9% kế hoạch tỉnh và 95,1% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã (do các đơn vị phải thực hiện trừ tiết kiệm 10% từ dự toán được giao để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định). Trong đó, chi thường xuyên 522,597 tỷ đồng, đạt 107,1% kế hoạch tỉnh và 91,8% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; chi đầu tư phát triển 161,624 tỷ đồng, đạt 175,7% kế hoạch tỉnh và 112% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã.

(Chi tiết được thể hiện cụ thể trong báo cáo thu – chi ngân sách)

d. Đầu tư phát triển, quản lý đô thị:

- Về đầu tư phát triển: UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo trong việc tăng cường công tác quản lý đầu tư, xây dựng như: phân bổ các nguồn vốn đầu tư sớm; bố trí vốn đầu tư tập trung, có trọng điểm, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; đôn đốc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; đôn đốc công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của UBND tỉnh, chủ động đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành bổ sung vốn đầu tư, góp phần giải quyết nhu cầu bức xúc về vốn cho các công trình. Tổng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn thị xã năm 2014 là 255,757 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn tỉnh quản lý giao UBND thị xã thực hiện 111,462 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách thị xã 144,295 tỷ đồng). Trong năm 2014, tiếp tục tập trung thi công các công trình chuyển tiếp và khởi công xây dựng một số công trình mới như: Thoát lũ sông Tân Lâm (giai đoạn 1), Khu tái định cư Ninh Giang (đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng); trường THCS Đinh Tiên Hoàng. Triển khai đầu tư các công trình thuộc các Chương trình, đề án theo kế hoạch vốn được phân bổ trong năm 2014: Chương trình phát triển đô thị (26,998 tỷ đồng), Chương trình xây dựng nông thôn mới (23,665 tỷ đồng), Chương trình phát triển nguồn nhân lực (5,214 tỷ đồng), Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (2,740 tỷ đồng), Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (9,910 tỷ đồng). Bên cạnh đó, UBND thị xã đã hoàn thành việc lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Ninh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trình tỉnh thẩm định và phê duyệt; triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 theo Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển như sau: nguồn vốn tỉnh quản lý giao cho UBND thị xã làm chủ đầu tư ước tính đến cuối năm 2014 giải ngân được 111,462 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách thị xã giải ngân được 161,624 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch (trong đó, nguồn XDCB tỉnh phân cấp được 71,418 tỷ đồng, đạt 99,2% kế hoạch).

- Về quản lý đô thị: UBND thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đô thị, tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến rác thải trên địa bàn. Tổ chức cưỡng chế giải tỏa việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán gây cản trở tầm nhìn giao thông tại một số xã, phường; triển khai kiểm tra hoạt động đầu tư, xây dựng tại các xã, phường theo kế hoạch. Thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các xã, phường Ninh Hải, Ninh Thủy, Ninh An. Ban hành kế hoạch tăng cường bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn; chỉ đạo các xã, phường tăng cường quản lý hành lang an toàn đường bộ. Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đến cuối năm 2014 chỉ đạt 49% và không đạt kế hoạch đề ra (do theo quy định tỷ lệ trên phải tính cho cả 07 phường nên đã kéo giảm tỷ lệ so với trước đây).

2. Quản lý tài nguyên, môi trường; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

a. Về quản lý tài nguyên và môi trường:


Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong năm 2014, đã giải quyết 12.374 hồ sơ đất đai các loại cho nhân dân; trong đó, đã cấp được 4.125 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu, tương đương với 1.680,7 ha, đạt 52,2% diện tích cấp giấy theo kế hoạch (1.680,7/3.217 ha); đang giải quyết 304 hồ sơ. Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 – 2015 từ thị xã đến các xã, phường; triển khai tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã theo Luật Đất đai 2013; thường xuyên chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; tổ chức kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại các xã, phường Ninh Thủy, Ninh Phụng, Ninh Đông, Ninh Hiệp; phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản định kỳ của các doanh nghiệp theo đúng quy định. Ngoài ra, trong công tác môi trường, đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” năm 2014; phối hợp cùng Thị đoàn Ninh Hòa tổ chức ra quân thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã; chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mở rộng bãi rác Hòn Rọ.

b. Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã; khẩn trương lập, phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của nhân dân liên quan đến dự án, hỗ trợ bảo vệ thi công và đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đã thực hiện chi trả kinh phí bồi thường dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã với kinh phí 96,639 tỷ đồng (trong đó, đoạn BOT: 79,146 tỷ đồng, đoạn trái phiếu Chính phủ: 17,493 tỷ đồng). Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện công tác đền bù, giải tỏa đối với các dự án: thoát lũ sông Tân Lâm, đê kè chống xói lở 2 bờ sông Dinh, Khu du lịch Dốc Lết – Phương Mai, hệ thống tưới sau thủy điện Eakrongrou, cải tạo lưới điện phân phối trên địa bàn các xã, phường…

3. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

a. Giáo dục và đào tạo:


Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; quy mô của các cấp học, ngành học tiếp tục phát triển và ổn định. Trong năm học 2013 – 2014, đã xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 100%; xét tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 99,3%; xét tốt nghiệp bổ túc THCS đạt tỷ lệ 97,8%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,9%. Tiếp tục củng cố kết quả phổ cập giáo dục, 27/27 xã, phường được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được giữ vững; phổ cập giáo dục THCS và THPT được duy trì và nâng chất, 27/27 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS và có 14 xã, phường đạt 4 tiêu chí về phổ cập giáo dục THPT. Tổ chức nhiều hoạt động phong trào chào mừng các ngày kỷ niệm, lễ lớn trong năm: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp tỉnh năm học 2013 – 2014, kết quả thị xã Ninh Hòa xếp nhất toàn đoàn; tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã năm học 2013 – 2014…

Bước vào năm học mới 2014 – 2015, ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng trong việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy và học tập; mạng lưới trường lớp phát triển với nhiều loại hình và hoạt động khá hiệu quả; cảnh quan môi trường sạch đẹp hơn trước; các sinh hoạt học đường phong phú, đa dạng đã tạo không khí thân thiện, tích cực trong nhà trường. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần huy động được nhiều nguồn lực tham gia phát triển giáo dục và từng bước xây dựng xã hội học tập. Thực hiện đồng bộ và có chất lượng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và số lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn quy định.

b. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch, nhất là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A (H5N1), sởi; triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi – rubella trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2014 – 2015; tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong năm 2014, ngành y tế đã thực hiện công tác khám, và điều trị cho 598.691 lượt người, bằng 119% kế hoạch; số bệnh nhân điều trị nội trú 33.605 lượt người, đạt 119,5% kế hoạch. Tổng số trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện điều trị là 241 ca, giảm trên 1.400 ca so với cùng kỳ; tổng số trường hợp mắc tay chân miệng nhập viện điều trị là 583 ca, tăng trên 200 ca so với cùng kỳ. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục được quan tâm thực hiện, mức giảm tỷ suất sinh trong năm 0,3%.

c. Văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, hoạt động tôn giáo:


- Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được tập trung hướng vào phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, phục vụ các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng trong năm. Hoạt động văn hóa – nghệ thuật, thể dục – thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ và rộng khắp, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì gắn với nâng cao về chất lượng; đến nay, trên địa bàn đã có 4 xã được UBND thị xã phê duyệt nội dung xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, công nhận danh hiệu văn hóa cho 69% số thôn, tổ dân phố, 93,7% số hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa. Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh, số người tập luyện thể thao thường xuyên đạt 29,3% dân số; tổ chức 28 giải thể thao cấp thị xã và tham gia 19 giải tỉnh. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 192 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình.

Mạng lưới bưu chính, viễn thông được đầu tư ngày càng đồng bộ, bảo đảm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước đã được các cấp, các ngành quan tâm đẩy mạnh; UBND thị xã tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 cho các cơ quan hành chính; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường hơn nữa việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thông tin và truyền thông, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở địa phương. Hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích lịch sử được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

- Hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã cơ bản diễn ra bình thường, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo được tổ chức đúng quy định của pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được chú trọng; các cấp, các ngành đã thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho bà con giáo dân, tín đồ Phật giáo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương.

d. Lao động và chính sách an sinh xã hội:

Ngành lao động đã triển khai kịp thời các chính sách về an sinh xã hội, lao động việc làm. Trong năm, đã tuyển mới đào tạo nghề cho 5.380 người, đạt 108% kế hoạch; tổ chức tư vấn, giới thiệu, tạo việc làm mới cho 4.865 lao động vào làm việc ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh và các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các tỉnh phía nam, đạt 113,1% kế hoạch. Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 776 học viên; tỷ lệ người lao động có việc làm trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề năm 2014 đạt tỷ lệ 68,13%. Năm 2014, toàn thị xã giảm được 439 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,04% (tương đương 1.703 hộ).

Thực hiện giải quyết các chế độ chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được kịp thời, đúng đối tượng. Lập hồ sơ trình cấp trên tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 150 bà mẹ. Tổ chức mua, phân bổ và cấp phát 90.465 kg gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014 cho 2.449 hộ với 5.873 khẩu; tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số 2.142 hộ, kinh phí 535,5 triệu đồng. Thăm, tặng quà cho gia đình chính sách nhân dịp Lễ, Tết với tổng kinh phí 5,115 tỷ đồng; thực hiện chi trả chế độ hàng tháng cho 1.667 đối tượng chính sách, người có công cách mạng kịp thời với kinh phí 26,2 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho 12 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 370 triệu đồng từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Ủy ban MTTQVN thị xã đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao 34 nhà Đại đoàn kết do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa hỗ trợ (trị giá 35 triệu đồng/nhà); tiếp tục xây dựng 60 nhà Đại đoàn kết do quỹ Thiện Tâm hỗ trợ; 100% đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Tiếp tục thực hiện chính sách cho hộ nghèo vay vốn, hỗ trợ học sinh, sinh viên. Trong năm, cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Chính phủ cho học sinh với tổng số tiền 7,687 tỷ đồng. Ngoài ra, còn phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc, phát quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 27/27 xã, phường tiếp tục đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Bên cạnh đó, trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, thị xã đã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, trong năm đã kiểm tra 26 lượt, xử phạt 10 cơ sở vi phạm; tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

3. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã:

Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của HĐND thị xã, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể gắn với vai trò cá nhân lãnh đạo; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Thị ủy, HĐND thị xã, Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã và các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ. UBND thị xã đã kịp thời ban hành các quyết định, chỉ thị, kế hoạch về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thị xã năm 2014; đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường tập trung mọi nguồn lực quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND thị xã đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các phòng, ban chuyên môn, đi kiểm tra tình hình thực tế ở cơ sở để lắng nghe những phản ánh về những khó khăn trong quá tình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, các xã, phường; từ đó, ban hành các chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn. Đảm bảo chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thị ủy, HĐND thị xã, UBND tỉnh và các Sở, ngành theo đúng quy định.

Trong năm, UBND thị xã đã ban hành 11.321 quyết định (trong đó, quyết định của Chủ tịch UBND thị xã là 3.048, quyết định của UBND thị xã là 8.273), 4 chỉ thị, 188 thông báo và trên 3.400 văn bản hành chính khác.

4. Lĩnh vực nội chính:

a. Công tác tổ chức bộ máy – xây dựng chính quyền:


Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, bộ máy chính quyền cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện. HĐND thị xã đã tổ chức kỳ họp HĐND bất thường để miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2011 – 2016; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã cho 9 trường hợp; thành lập, kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2014; xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2015, đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp năm 2015. Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính; phê duyệt Đề án “Một cửa liên thông hiện đại” cho 10 xã, phường. Tham gia đoàn công tác cùng Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Khánh Hòa về giải quyết địa giới hành chính còn tồn tại giữa tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk; tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND thị xã với thanh niên năm 2014.

Bên cạnh đó, trong công tác thi đua, khen thưởng, đã thực hiện khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2013; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2013, khen thưởng thành tích phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2011 – 2014… Tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 15 trường hợp; tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 7 cá nhân thuộc UBND thị xã.

b. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tư pháp:

Trong năm 2014, đã triển khai 6 cuộc thanh tra, đạt 100% kế hoạch. Qua thanh tra, đã tổ chức rút kinh nghiệm đối với UBND 02 xã Ninh Trung, Ninh Thượng về thực hiện các quy định về công khai tài chính; chấn chỉnh một số đơn vị, xã, phường trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền sau thanh tra.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ quan nhà nước trên địa bàn đã quan tâm rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo; xem xét, giải quyết kịp thời, đảm bảo trình tự, thủ tục quy định. Toàn thị xã đã tiếp 87 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, tăng 31 lượt so với cùng kỳ (trong đó, nơi tiếp công dân – UBND thị xã tiếp 36 lượt, cấp xã tiếp 51 lượt). Đã tiếp nhận 724 đơn (trong đó, có 631 đơn kiến nghị liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã), tăng 527 đơn so với cùng kỳ; số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã là 644 đơn, đều đã được thụ lý và giải quyết; số đơn không thuộc thẩm quyền đều được xử lý đúng quy định pháp luật. Qua giải quyết khiếu nại, nhất là khiếu nại về bồi thường liên quan dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A, UBND thị xã đã xem xét, bổ sung một số phương án cho phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Bên cạnh đó, UBND các xã, phường cũng đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Trong công tác tư pháp, đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014; tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp 2013. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tuyên truyền trực tiếp 548 lần, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng 4.007 lần; tổ chức phổ biến các văn bản luật cho cán bộ, nhân dân. Kiện toàn 206 tổ hòa giải cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở các xã, phường, tăng cường đăng ký khai sinh cho trẻ em.

c. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội:

- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng; lực lượng vũ trang duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình trên địa bàn; gắn kết chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014, toàn thị xã đã có 410 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Thực hiện tốt các nội dung, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo quy định; tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 7 xã, phường, kết quả đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì và nhìn chung ổn định. Lực lượng công an địa phương đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, xây dựng và thực hiện các phương án đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội theo quy định. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, của các lực lượng bảo vệ trật tự trị an trong việc phòng, chống tội phạm trên địa bàn các xã, phường, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở. Bên cạnh đó, triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phương tiện chở quá tải trọng, xe chở quá số khách quy định; kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Trong năm 2014, tình hình phạm pháp hình sự có những diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng; đã xảy ra 53 vụ phạm pháp hình sự (tăng 18 vụ so với năm trước), làm chết 01 người, hiện đã điều tra, làm rõ 38 vụ, đạt tỷ lệ 71,7%. Về tình hình tai nạn giao thông (tính từ ngày 16/12/2013 đến ngày 15/12/2014), xảy ra 42 vụ, làm chết 49 người, bị thương 9 người (trong đó, có 03 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 04 người); so với năm 2013, số vụ tai nạn giao thông tăng 01 vụ, tăng 05 người chết, giảm 12 người bị thương. Ngoài ra, còn xảy ra 10 vụ tai nạn xã hội, làm chết 11 người; 12 vụ cháy, làm thiệt hại về tài sản trên 500 triệu đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm như cướp, cướp giật, trộm cắp, mua bán ma túy trái phép, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với 316 trường hợp với tổng số tiền 510,7 triệu đồng. Tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử phạt 4.252 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền 2,734 tỷ đồng.
Nguồn cung cấp tài liệu: Văn phòng HĐND và UBND thị xã

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 84

Số lượt truy cập: 1803830