[Đăng ngày: 28/04/2017]
Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2017;

Với mục đích giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính của thị xã và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời giúp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng hiểu rõ quyết tâm, nỗ lực; nắm bắt đầy đủ và khai thác hiệu quả các dịch vụ, tiện ích được cung cấp tại từng cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; giám sát việc chấp hành pháp luật trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính, tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác thông tin tuyên truyền phải thực hiện kịp thời, toàn diện, đồng bộ, liên tục, có trọng điểm, hướng đến nhu cầu thông tin của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức. Góp phần đạt mục tiêu cải cách hành chính của thị xã năm 2017, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã.

Ngày 24/4/2017, UBND thị xã Ninh Hòa có Quyết định số 824/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017./.

(Đính kèm
Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND thị xã)

Nguyễn Quốc Phong

Các tin khác


Đang online: 81

Số lượt truy cập: 1813855