“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 19/11/2016]

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NINH HÒA

 

I. THÔNG TIN CHÍNH:

1. Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa

2. Địa chỉ: Số 999 Trần Quý Cáp, p.Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

3. Điện thoại cơ quan: 0583.630888

4. Fax: 0583.630888

5. Email công vụ: bqlcctxd.nh@khanhhoa.gov.vn

6. Người đại diện:  Ông Phạm Châu Khải – Giám đốc

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của đơn vị Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 củaUBND huyện Ninh Hòa)

          a. Về chức năng:

- Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND huyện có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

- Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa có chức năng làm Chủ đầu tư theo quyết định phân công của UBND huyện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình (dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện nước...) do UBND huyện quyết định đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách cấp huyện; làm tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện nước...) phù hợp với năng lực chuyên môn.

          b. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Quản lý dự án, thực hiện những công việc thuộc phạm vi quản lý  thực hiện dự án theo quy định; làm tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do đơn vị, tổ chức khác làm chủ đầu tư phù hợp với năng lực chuyên môn và theo quy định tại các văn bản pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Lập, thẩm định thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu; giám sát thi công xây dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án, thanh quyết toán theo quy định.

- Nhận bàn giao và tiếp tục thực hiện các công việc của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa do UBND tỉnh thành lập đang thực hiện.

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đầu tư và xây dựng theo sự phân công của UBND thị xã.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


- Họ và tên: Phạm Châu Khải; Chức vụ: Giám đốc

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/8/1959

 

- Quê quán: Xã Ninh Thân, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Số 68 Tân Định, p.Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

- Tin học:  A

- Ngoại ngữ:  ….

- Lý luận chính trị:  Trung cấp

- Ngày vào Đảng CSVN: 02/01/1987

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc:

Di động: 0913454510

- Địa chỉ thư điện tử:  ….

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) và các nhân viên trong Ban; chịu trách nhiệm về công tác thanh quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành, kế hoạch vốn, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; thương thảo, ký các hợp đồng và thanh lý hợp đồng; báo cáo tài chính và quyết toán chi phí quản lý dự án; công tác tổ chức bộ máy, thi đua, khen thưởng và kỷ luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 


- Họ và tên: Lê Minh Châu; Chức vụ: Phó Giám đốc

- Ngày, tháng, năm sinh: 17/7/1974

 

- Quê quán: Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: TDP 10, p.Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng – Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp; Cử  nhân kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế Luật.

- Tin học:  A

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Chứng chỉ B

- Lý luận chính trị:  Cao cấp

- Ngày vào Đảng CSVN: 27/5/2006

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc:

Di động: 0914732888

- Địa chỉ thư điện tử:  ….

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phó Giám đốc Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa. Trực tiếp chỉ đạo các công việc có liên quan về kỹ thuật, các thủ tục về đầu tư xây dựng của công trình từ lúc chuẩn bị đầu tư đến khi nghiệm thu hoàn thành bàn giao, phụ trách công tác tổ chức đấu thầu (trừ lập kế hoạch đấu thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu), giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong phạm vi các công việc được phân công, phụ trách công tác thi đua của đơn vị, ký các báo cáo, tờ trình, và các văn bản của Ban QLDA các CTXD Ninh Hòa. Thay mặt Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Ban trong thời gian Giám đốc đi vắng. Theo dõi và làm Giám đốc quản lý dự án một số công trình tư vấn quản lý dự án do Giám đốc phân công.

 


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 101

Số lượt truy cập: 1807478