“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 31/03/2017]
Nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của mọi công dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, UBND thị xã Ninh Hòa ban hành kế hoạch về vận động “ Quỹ vì trường sa thân yêu” năm 2017. Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Đoàn thể, DN, các xã, phường xây dựng kế hoạch công tác vận động “Quỹ vì trường sa thân yêu” năm 2017.

Đối tượng vận động là: các ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị LLVT, các xã, phường, các doanh nghiệp; Cán bộ, CNVC, NLĐ trong các thành phần kinh tế; cán bộ, chiến sĩ LLVT, HSSV; Tổ chức cá nhân tự nguyện khác và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Tiền đóng góp ủng hộ Quỹ của các ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, địa phương, đơn vị LLVT, các tầng lớp nhân dân và các đối tượng tự nguyện khác nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tại KB Nhà nước thị xã Ninh Hòa,qua số TK: 3711.19059946.00000; Mã đơn vị quan hệ ngân sách 9059946.; tên TK: BCH Quân sự thị xã Ninh Hòa.

Địa điểm nhận hàng hóa, vật chất, tài sản do tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị xã đóng góp, ủng hộ được chuyển đến Ban chính trị, CQQS thị xã Ninh Hòa. Địa chỉ: TDP Vạn Thiện, Phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, Điện thoại: (058)3844331 trực ban. Thời gian triển khai kế hoạch vận động từ tháng 02/2017 đến ngày 31/12/2017 là kết thúc./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 45

Số lượt truy cập: 1807402