“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 01/06/2017]
Ngày 31 tháng 5 năm 2017. Đảng ủy xã Ninh Quang đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt Kết luận số 10 KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 của Đảng cho hơn 200 cán bộ đảng viên toàn Đảng bộ.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để tạo chuyển biến rõ rệt của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, qua đó ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 thành công việc tự giác, thường xuyên của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, chính quyền các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đơn vị ở địa phương trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu./.

Đồng Xinh


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 100

Số lượt truy cập: 1813725