“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 10/02/2017]
Năm 2016 vừa qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các cấp, các ngành và địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau để kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan thiết thực đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và đời sống của cán bộ, nhân dân, tạo sự lan tỏa rộng khắp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân. Trong năm, toàn thị xã đã tổ chức 545 buổi tuyên truyền trực tiếp cho 32.895 lượt người dự nghe, trong đó có 106 hội nghị giới thiệu các văn bản luật mới do UBND thị xã và UBND các xã, phường tổ chức và trên 123 buổi tập huấn, giới thiệu triển khai các văn bản Pháp luật khác do các ngành tham mưu tổ chức. Thông qua các phương tiên thông tin đại chúng từ thị xã đến các xã, phường cũng đã tuyên truyền 2.222 lượt, chủ yếu là tuyên truyền pháp luật về Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Bên cạnh đó, Thị xã đã thực hiện hàng trăm pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp; Phòng Tư Pháp phối hợp với Đài Truyền thanh thị xã, các tổ chức Hội, đoàn thể, đưa 97 tin, bài viết trên hệ thống Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, trang thông tin điện tử Pháp luật Khánh Hòa và Cổng thông tin điện tử thị xã Ninh Hòa; đồng thời thị xã đã tổ chức 26 cuộc thi viết, 10 hội thi sân khấu tìm hiểu kiến thức Pháp luật chuyên đề về Luật Hộ tịch; Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Luật đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình.

Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 9/11/2016 theo Kế hoạch của UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, đã tổ chức 168 hội nghị phổ biến “Ngày pháp luật” với hơn 8.850 lượt người dự nghe, trong đó gồm: 27 hội nghị chuyên đề ở cấp xã cho 594 cán bộ, công chức; 85 hội nghị lồng ghép sinh hoạt “Ngày pháp luật” ở các cơ quan, đơn vị cho 425 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; 56 buổi sinh hoạt ở các trường mầm non, tiểu học, THCS với 7.831 giáo viên, học sinh; Tổ chức treo 18 băng rôn, 20 pa nô, 60 cờ phướn để tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm thị xã, tại trụ sở các cơ quan, trụ sở thôn, TDP và nơi công cộng. Ngoài ra, công tác tuyên truyền thông qua hoạt động thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở cũng được các cấp, các ngành và địa phương thực hiện có hiệu quả, góp phần duy trì và củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức tự tôn pháp luật, nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân. Hiện trên địa bàn thị xã có 206 tổ hòa giải với 1.165 hòa giải viên ở cơ sở, 06 CLB trợ giúp pháp lý; 07 CLB Nông dân với Pháp luật; 01 CLB Phụ nữ với pháp luật. Hoạt động của Các CLB này đã góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống của người dân. Để công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn thị xã đạt hiệu quả cao hơn, thị xã cũng luôn chú trọng việc đào, tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); cử nhiều cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác Tư pháp, hộ tịch, hòa giải viên cơ sở, tham gia các lớp tập huấn do thị xã và ngành cấp trên tổ chức, nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Trong năm qua, các tổ hòa giải của thị xã đã đã hòa giải thành 192 vụ, đạt tỉ lệ 99,5%. Bên cạnh đó, việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương và của người dân tại cơ sở và cùng với xây dựng hương ước, quy ước cũng được thị xã quan tâm triển khai thực hiện tốt. Ngoài ra, việc xây dựng, quản lý khai thác tủ sách Pháp luật cũng được chú trọng và phát huy có hiệu quả trong phục vụ nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã. Toàn thị xã hiện có 710 tủ sách, ngăn sách pháp luật, trong đó, có 156 tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; 327 tủ sách pháp luật ở các xã, phường và 227 ngăn sách pháp luật ở các thôn, TDP, với tổng số 64.655 đầu sách, tài liệu các loại. Thông qua tủ sách, ngăn sách pháp luật, cán bộ, nhân dân được cung cấp các tài liệu pháp luật để phục vụ cho công tác tra cứu, tìm hiểu pháp luật. Mặt khác công tác tuyên truyền PBGDPL còn được thực hiện thông qua các buổi tọa đàm, giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy định pháp luật; trợ giúp pháp lý; các phiên tòa xét xử lưu động, các cuộc tiếp xúc cử tri; các buổi sinh hoạt của các tổ chức Hội, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông; Hội CCB, Đoàn thanh niên,vv...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tuyên truyền PBGDPL chưa đều khắp, nhiều văn bản chưa được tổ chức tuyên truyền sâu rộng, công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL, nghiệp vụ hòa giải chưa được triển khai thực hiện thường xuyên; đội ngũ làm công tác PBGDPL chủ yếu là kiêm nhiệm, khả năng cập nhật thông tin, văn bản luật mới còn hạn chế. Khắc phục những tồn tại nêu trên, năm 2017 này, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ PBGDPL, đặc biệt là triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước của thôn, TDP phù hợp với quy định của Pháp luật.

Với việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể có trọng tâm, trọng điểm trong công tác tuyên truyền PBGDPL, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã sẽ được nâng lên, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh có hiệu quả hành vi phạm tội và hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị xã hội tại địa phương./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 80

Số lượt truy cập: 1803454