“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 15/02/2017]
Căn cứ Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa, về ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 4032/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017;

Để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Chỉ thị của Thị ủy Ninh Hòa về công tác cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về đầu tư hỗ trợ vào doanh nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công. Triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Ngày 20/01/2017, UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành Quyết định số
55/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017./.

Nguyễn Quốc Phong

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 99

Số lượt truy cập: 1803847