“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 06/07/2017]
Đảng bộ xã Ninh Thân hiện có 14 chi bộ trực thuộc với 149 đảng viên, trong đó, có 8 chi bộ thôn; 3 chi bộ trường học; 01 chi bộ y tế; 01 chi bộ cơ quan; 01 chi bộ quân sự. Trong những năm qua, Đảng bộ xã đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xác định đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Ninh Thân chú trọng thực hiện đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã theo hướng sát cơ sở, hướng về cơ sở với phương châm “ Dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân” thông qua việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách các Chi, Đảng bộ và thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt với chi bộ thôn theo từng quý. Từ đó, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xã nắm bắt được ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với cơ sở. Ban chấp hành Đảng bộ xã thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, trong đó nguyên tắc tập trung dân chủ được chú trọng nhằm phát huy trí tuệ của tập thể. Việc xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã như: Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy xã đều thể hiện nội dung rõ ràng, khoa học sát thực tiễn và có Chương trình, Kế hoạch, mục tiêu, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc từ quán triệt Nghị quyết đến tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân và hàng năm đều có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc khắc phục khuyết điểm, sau kiểm điểm, khắc phục theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4(khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Đối với các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, Đảng ủy và chính quyền đều trực tiếp có mặt để giải quyết ổn thỏa, tôn trọng lắng nghe ý kiến từ nhân dân, từ đó đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đối với Mặt trận và các tổ chức Hội, Đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chú trọng lãnh đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của xã, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã thực hiện quy chế làm việc, chủ động xây dựng các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của HĐND; kết hợp với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND xã, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ xã Ninh Thân góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, các Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của của cấp ủy Đảng được triển khai sát với thực tiễn; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ được quan tâm, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, Hàng năm, Đảng bộ xã Ninh Thân đều đạt trong sạch vững mạnh, kinh tế - xã hội địa phương từng bước phát triển, văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…/.

Thu

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 88

Số lượt truy cập: 1813863