[Đăng ngày: 27/07/2017]
Kỳ họp lần thứ 4 HĐND thị xã Ninh Hòa khóa XI đã thông qua 08 Nghị quyết, gồm:

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND thị xã Ninh Hòa phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 thị xã Ninh Hòa.(Tải về)

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND thị xã Ninh Hòa về thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 và Dự toán điều chỉnh năm 2017.(Tải về)

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND thị xã Ninh Hòa Thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính huyện Tân Định - tỉnh Khánh Hòa.(Tải về)

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND thị xã Ninh Hòa điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và dự kiến danh mục đầu tư công năm 2018.(Tải về)

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND thị xã Ninh Hòa về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2018.(Tải về)

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND thị xã Ninh Hòa về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Ninh Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.(Tải về)

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND thị xã Ninh Hòa kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI.(Tải về)Đang online: 18

Số lượt truy cập: 1722323