“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 18/11/2016]

PHÒNG KINH TẾ

 

1. Tên cơ quan: Phòng Kinh tế.

2. Địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp – P. Ninh Hiệp – TX. Ninh Hòa – T. Khánh Hòa

3. Điện thoại cơ quan: 058.3844272

4. Fax: 058.3844272

5. Email công vụ: pkt.nh@khanhhoa.gov.vn

6. Người đại diệnĐặng Cửu – Trưởng phòng

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cấu tổ chức của
Phòng Kinh tế thị xã thuộc UBND thị xã Ninh Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 01/3/2011
của UBND thị xã Ninh Hòa)

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


- Họ và tên: Đặng Cửu        Chức vụ: Trưởng Phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 09/12/1961

- Quê quán: Ninh Ích, Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Ninh Ích, Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai

- Tin học:  Chứng chỉ A

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Chứng chỉ B

- Lý luận chính trị:  Cao cấp Chính trị

- Ngày vào Đảng CSVN: 

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058 3844272

Di động: 0903587679

- Địa chỉ thư điện tử:  dcuu@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Trưởng phòng, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tất cả các hoạt động của phòng Kinh tế theo chế độ thủ trưởng; chủ tài khoản; chịu trách nhiệm trước UBND thị xã và các Sở, ngành chuyên môn cấp trên; trực tiếp theo dõi lĩnh vực thuỷ sản, PCLB và TKCN, chương trình xây dựng nông thôn mới.

 


- Họ và tên: Trần Lân                     Chức vụ: P.Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/5/1959

- Quê quán: Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Tổ DP 4 – P Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp

- Tin học:  Chứng chỉ A

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Chứng chỉ B

- Lý luận chính trị:  Trung cấp chính trị

- Ngày vào Đảng CSVN: 

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058 3844272

Di động: 0983985134

- Địa chỉ thư điện tử:  tlan@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phó Trưởng phòng, được ủy quyền chủ tài khoản; trực tiếp theo dõi lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, khoa học công nghệ, kinh tế tập thể, ngành nghề nông thôn; báo cáo công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật; thay mặt giải quyết những công việc của cơ quan khi Trưởng phòng đi vắng.

 


- Họ và tên: Nguyễn Tiến ; Chức vụ: P.Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1962

- Quê quán: Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

- Tin học:  Chứng chỉ A

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Chứng chỉ B

- Lý luận chính trị:  Trung cấp chính trị

- Ngày vào Đảng CSVN: 

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058 3847301

Di động: 0905074925

- Địa chỉ thư điện tử:  ntien@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phó Trưởng phòng, trực tiếp theo dõi lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, công tác khuyến nông, lâm, ngư và các chương trình thuộc lĩnh vực giao phụ trách.  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 98

Số lượt truy cập: 1807473