“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 02/07/2016]
Xác định cải cách hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước và các địa phương; là một chiến lược quốc gia đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và triển khai thực hiện. Trong những năm qua, thị xã Ninh Hòa đã triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các ngành, các lĩnh vực từ thị xã đến cơ sở.

Bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được kiện toàn và củng cố; đội ngũ cán bộ công chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại từng bước hoàn thiện và đi vào nề nếp. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ thị xã đến cơ sở đều đảm bảo đúng quy trình từ việc tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn đến việc trả kết quả cho tổ chức, công dân. Tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đang ngày một cao hơn, đặc biệt không có hồ sơ quá hạn. Công tác niêm yết công khai, tuyên truyền các thủ tục hành chính đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, người dân và cán bộ thực thi nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, thị xã đã thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đạt được một số kết quả như: tiếp công dân 572 lượt; đã giải quyết được 1.362 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; đạt tỉ lệ 100%; hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đạt tỉ lệ 96,6% so với thực tế./.

Vân


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 75

Số lượt truy cập: 1813696