“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 27/09/2016]
Công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ở thị xã Ninh Hòa, thời gian qua, UBND thị xã luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, các xã, phường đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính đảm bảo đạt chất lượng và hiệu quả theo mục đích yêu cầu đặt ra. Từ đó, các cơ quan, đơn vị đã tập trung thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực.

Trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh và chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020, UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm, đồng thời hướng dẫn và chỉ đạo rà soát những thủ tục hành chính trọng tâm nhằm cập nhật toàn bộ dữ liệu vào phần mềm một cửa điện tử để phục vụ cho việc tra cứu thông tin và quản lý điều hành của UBND thị xã được khoa học, nhanh gọn.

Tất cả các quy trình, thủ tục hành chính như: thành phần hồ sơ, biểu mẫu, thời gian giải quyết, phí, lệ phí… đã được cấp có thẩm quyền ban hành và công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã trên 12 lĩnh vực được các cơ quan, đơn vị kiểm soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung và công khai tại bộ phận một cửa và trên Cổng thông tin điện tử thị xã. UBND các xã, phường cũng đã cập nhật công khai toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trên 9 lĩnh vực tại bộ phận một cửa và thông báo trên hệ thống Đài Truyền thanh của xã để công dân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã, các xã, phường được thực hiện niêm yết, công khai dưới dạng treo bảng gắn trên tường phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị. Thủ tục hành chính (TTHC) gắn trên bảng niêm yết được chia thành tập theo từng lĩnh vực được ghi rõ tên TTHC và số thứ tự tương ứng của từng TTHC.

Ngoài các hình thức niêm yết như trên, UBND thị xã còn thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử của Thủ trưởng cơ quan để tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử thị xã. Trong quá trình thực hiện, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Số lượng hồ sơ quá hạn giảm đáng kể so với những năm trước đây. Các cá nhân, tổ chức khi tiếp cận dịch vụ được cán bộ công chức hướng dẫn tận tình, đầy đủ; kịp thời thông báo những thông tin có liên quan, hạn chế được nhiều trường hợp công dân phải đi lại bổ sung hồ sơ nhiều lần cho một vụ việc. Trong quá trình giải quyết TTHC, cán bộ phụ trách công việc có sổ theo dõi tiếp nhận, xử lý và trả kết quả. Khi tiếp nhận hồ sơ có giấy biên nhận, đối với việc chuyển hồ sơ, giải quyết chậm trễ, yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ đều được lập phiếu hoặc có thông báo cho cá nhân, tổ chức biết…

Có thể nói, công tác cải cách TTHC, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã trong thời gian qua luôn được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, góp phần tích cực trong việc giải quyết các công việc của các cơ quan, đơn vị, giảm bớt các thủ tục không cần thiết cũng như thời gian giải quyết công việc cho các tổ chức và công dân. Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Số hồ sơ tồn đọng, hồ sơ quá hạn giảm; không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc trong việc giải quyết thủ tục hành chính... Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2016, UBND thị xã đã tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được 5.843 hồ sơ trên các lĩnh vực, đồng thời tiếp nhận giải quyết TTHC trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 gồm 03 hồ sơ. Ngoài ra, còn tiếp nhận 3.009 hồ sơ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền, trong đó, đã giải quyết được 1.486 hồ sơ. Nhìn chung, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, rút ngắn thời gian so với quy định. Bên cạnh đó, công tác duy trì, kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 của thị xã trong thời gain qua luôn được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả thiết thực phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại, đã góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Năm 2016, thị xã Ninh Hòa tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động giải quyết TTHC của từng cơ quan, đơn vị, trở thành thước đo trong việc đánh giá mức độ giải quyết TTHC, từ đó, đề ra mục tiêu phấn đấu, khắc phục những điểm chưa phù hợp, góp phần tích cực vào công tác cải cách TTHC trong giai đoạn tiếp theo.

Những kết quả đạt được về cải cách TTHC đã trực tiếp góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới quan hệ công tác, phương thức và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường. Việc cải cách TTHC, đổi mới quy trình giúp nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên môn, trước hết là kỹ năng hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. “Để nâng cao chất lượng cải cách TTHC đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cử liên thông”; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy định về TTHC để cài đặt các phần mềm phù hợp, từng bước nhân rộng mô hình một cửa liên thông từ thị xã xuống các xã phường; tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, trong việc triển khai thực hiện cải cách TTHC” – Ông Nguyễn Như Cảnh, Trưởng phòng Nội vụ thị xã cho biết như vậy./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 76

Số lượt truy cập: 1813697