“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 18/04/2017]
Theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, từ xưa đến nay lễ cưới, lễ tang và lễ hội chính là biểu hiện nếp sống văn hóa của mỗi gia đình, của cộng đồng và toàn xã hội. Việc tổ chức lễ cưới, lễ tang và lễ hội vừa kế thừa truyền thống phong tục, tập quán, mang bản sắc riêng của dân tộc, vừa được cách tân ngày càng vǎn minh theo sự phát triển của thời đại.

Tuy nhiên từ phong tục, tập quán trở thành thói quen trong suy nghĩ của mỗi người, mỗi gia đình, những năm qua, không ít nơi vẫn còn nhiều thủ tục nặng nề, khi gia đình có việc cưới, việc tang đều tổ chức ăn uống linh đình, dài ngày, kèm theo nhiều hủ tục lạc hậu gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc. Những tác động tiêu cực đã làm ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa thanh lịch của cộng đồng xã hội, không còn phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

Trước thực trạng đó, phường Ninh Đa thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2014 của Thị ủy Ninh Hòa về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Kế hoạch số 2290/KH-UBND ngày 12/9/2014 của UBND thị xã Ninh Hòa về Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thị xã Ninh Hòa; Thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg, ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội"; Hướng dẫn số 269/HD-TLĐ, ngày 02/3/2011 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong Công nhân Viên chức lao động; "... Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức và người lao động về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hằng năm, UBND phường đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo các đoàn viên về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn kết với hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong cán bộ, công chức và người lao động nhằm mục đích: Nâng cao đời sống văn hoá, ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ, công chức và người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động về phẩm chất chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống; Khuyến khích, động viên người lao động tham gia các hoạt động văn hoá thể thao, hoạt động xã hội. Qua đó giúp cán bộ, công chức và người lao động rèn luyện nâng cao thể chất, xây dựng môi trường sống lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Hàng năm UBND phường phối hợp với các ngành, đoàn thể của phường tổ chức Hội thi, Hội diễn Văn nghệ, Thể thao. Tạo bước phát triển mới, hoạt động có chiều sâu, đồng bộ của công đoàn trong việc xây dựng đời sống văn hoá trong cán bộ, công chức và người lao động, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; Công tác tuyên truyền trọng tâm việc xây dựng đời sống văn hoá trong cán bộ, công chức và người lao động. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn đoàn viên thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong đó chú trọng nội dung "Xây dựng gia đình văn hóa", "Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa". Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ cơ quan UBND phường, hằng năm Công đoàn cơ sở phường Ninh Đa phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổng kết, đánh giá kết quả năm trước, chấm điểm và đăng ký xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm tiếp theo. Trong đó, về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội được đưa vào tiêu chí xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Đối với cơ quan phải đảm bảo tiêu chí 90% trở lên cán bộ công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ công chức và người lao động và nhân dân thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phong trào xây dựng đô thị văn minh, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ, chức trách của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức Công đoàn phát động.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào văn hóa, thể thao, gia đình văn hóa gắn kết chặt chẽ khen thưởng phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, của tổ chức Công đoàn như phong trào "Lao động giỏi", phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong cán bộ công chức và người lao động.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn cơ sở phường Ninh Đa trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định của Nhà nước, của thị xã về việc cưới, việc tang và lễ hội đã tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức và người lao động đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí... Kết quả, hằng năm cơ quan đạt chuẩn văn hóa được cấp trên công nhận cơ quan văn hóa nhiều năm liền; có 100% gia đình cán bộ công chức và người lao động đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Cụ thể như sau:

Đối với việc cưới: cán bộ công chức và người lao động của phường về cơ bản chấp hành tốt Luật Hôn nhân và gia đình trong việc tổ chức kết hôn bản thân, tổ chức kết hôn cho con theo đúng quy định pháp luật; không có con cán bộ công chức và người lao động và bản thân cán bộ công chức và người lao động cưới tảo hôn; trước khi cưới đã đi đăng ký kết hôn đúng thủ tục hành chính; lễ cưới được tổ chức trang trọng, lành mạnh, đơn giản, tiết kiệm, các thủ tục, chạm ngõ, lễ hỏi, xin dâu, thách cưới đã được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, giảm nhiều tình trạng say rượu trong đám cưới phù hợp với phong tục tập quán riêng của mỗi dân tộc song vẫn thể hiện được nét đẹp của văn hoá cộng đồng; không tổ chức phô trương, mang tính kinh doanh vụ lợi; việc tổ chức cưới đã tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trật tự an toàn công cộng...

Đối với việc tang: Hầu hết cán bộ công chức và người lao động của phường đều thực hiện nếp sống mới trong việc tang; tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm phù hợp với điều kiện của gia đình. Khi có người mất, gia đình hoặc thân nhân đã kịp thời báo tử với UBND phường và nơi cư trú theo đúng quy định; không để quá lâu ngày ..., đã bỏ các hủ tục mê tín lạc hậu và những nghi thức rườm rà tốn kém như: Hạn chế dùng vòng hoa, câu đối, trướng đắt tiền; không sử dụng nhạc tang quá 23 giờ đêm và trước 5 giờ sáng... Việc tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định của Chính phủ, phong tục, truyền thống và quy ước, hương ước của địa phương, các hủ tục lạc hậu trong việc tang cơ bản được xoá bỏ, tình làng nghĩa xóm, sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, cộng đồng dân cư được thể hiện rất tận tình, chu đáo. Các lễ tiết sau đám tang (3 ngày, lễ cúng tuần, 49 ngày, 100 ngày, lễ thôi tang) về cơ bản đã tiết giảm, hoặc tổ chức gọn nhẹ, phù hợp truyền thống đạo lý của dân tộc. Đặt biệt không có rãi vàng mã khi có đám tang.

Đối với lễ hội: địa phương thực hiện tổ chức, tham gia lễ hội đúng quy định của pháp luật về di sản văn hoá và Quy chế tổ chức lễ hội do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành; Tuyên truyền về truyền thống, nét đẹp văn hóa trong các lễ hội; phát huy giá trị văn hóa di tích lịch sử cách mạng; thực hiện nếp sống văn minh trong các ngày lễ hội: lễ hội tín ngưỡng, lễ hội dân gian truyền thống, lễ hội văn hoá, tham gia thi đấu thể thao, biểu diễn văn hoá văn nghệ, ... tích cực đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, các hoạt động mê tín dị đoan trong hoạt động lễ hội.

Bên cạnh việc phát huy các mặt đã đạt được phường Ninh Đa tiếp tục đẩy mạnh khắc phục những mặt hạn chế, xây dựng các mô hình cụ thể cho việc tổ chức lễ cưới, đám tang phù hợp với thuần phong mỹ tục, phong tục tập quán của địa phương, đảm bảo nếp sống văn hóa, tiến bộ, lành mạnh, tiết kiệm. Đồng thời, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối kết hợp giữa chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang, lễ hội sẽ được tăng cường mạnh mẽ hơn. Các hoạt động văn hóa, thể thao sẽ được tiếp tục xã hội hóa, khuyến khích và tạo mọi điều kiện cần thiết để người dân cùng tham gia, đóng góp sức người, sức của. Những hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện nếp sống văn minh sẽ được triển khai thường xuyên nhằm đúc rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể thực hiện tốt. Những kết quả đạt được trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có sức lan tỏa sâu rộng và là động lực để người dân Ninh Đa đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng địa phương Ninh Đa vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng an ninh./.

Ngọc Chung - Thu Huyền

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 30

Số lượt truy cập: 1803399