CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 16/08/2017]
Ngày 14/8, Đảng ủy xã Ninh An đã tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho trên 150 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú trong tàn đảng bộ.


Đảng ủy xã Ninh An tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ năm.

Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Đảng ủy trình bày nội dung của Nghị quyết Hội nghị gồm ba nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 10-NQ/TW, về phát triền kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 11-NQ/TW, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Sau hội nghị học tập, quán triệt, Đảng ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và đã hướng dẫn các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia học tập viết bài thu hoạch nêu lên nhận thức cơ bản, sâu sắc những nội dung của Nghị quyết. Từ đó đề ra những biện pháp, giải pháp phù hợp, thực hiện tốt nội dung của các Nghị quyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực công tác./.

Nguyễn Ngọc Châu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 77

Số lượt truy cập: 1763259