“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 26/05/2017]
Sáng ngày 26/5/2017, Thị ủy Ninh Hòa đã tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã. 


Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII
cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã.Cán bộ chủ chốt tham dự buổi hội nghị.

Tại hội nghị, Đồng chí Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy đã báo cáo nhanh những vấn đề cốt lõi của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Từ ngày 05 đến ngày 10/5/2017, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; báo cáo các công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 20126; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến hội nghị Trung ương 5; báo cáo công tác tài chính Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ…


Đồng chí Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy trực tiếp báo cáo tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

Trên cơ sở những nội dung đã được quán triệt, lãnh đạo Thị ủy đề nghị các đồng chí đứng đầu cấp ủy Đảng các cấp, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành… tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên cấp mình đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được nêu ra trong hội nghị./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 58

Số lượt truy cập: 1803761