“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 24/12/2014]

Ảnh minh họa

UBND thị xã có Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 về báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

1. Về Kế hoạch cải cách hành chính


Thực hiện Quyết định 3518/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014, UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014. UBND thị xã tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013; triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 để đánh giá những mặt đã làm được và những hạn chế, tồn tại, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014, đồng thời tổ chức khen thưởng cho 23 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2013.

Trong năm 2014, UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức triển khai thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra như: Lập và đăng ký cho Sở Nội vụ danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 và tổ chức triển khai tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3; Tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2013; ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức tập huấn cho công chức chuyên trách cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường; ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính và tổ chức triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính trong năm; Ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại và tổ chức kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thị xã; Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015; Triển khai và phê duyệt đề án mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại UBND các xã, phường; Nâng cấp và hoàn thiện cổng thông tin điện tử thị xã; Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan hành chính, Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp và đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo trình UBND tỉnh thẩm định; Ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2014; Rà soát quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường; Xây dựng Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trình UBND tỉnh phê duyệt. Để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm thực hiện, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2014 của UBND thị xã; đã có 45/45 cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trực thuộc UBND thị xã ban hành kế hoạch CCHC năm 2014 để làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND thị xã đã phân công chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014, quy định mối quan hệ phối hợp của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường nhằm đảm bảo việc chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính được thống nhất, hiệu quả và phù hợp với từng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.

Thực hiện Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3. UBND thị xã Ninh Hòa công bố toàn bộ Quyết định số 1375/QĐ-UBND tại bộ phận một cửa và trên cổng thông tin điện tử thị xã; Niêm yết, phát tờ rơi giới thiệu danh mục thủ tục hành chính, quy trình và cách thức nộp hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận giải quyết trực tuyến mức độ 3 của thị xã Ninh Hòa, xã Ninh Xuân và phường Ninh Hiệp; Tổ chức tập huấn để hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức; Phân công 01 Phó Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3; Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền để tổ chức và công dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Triển khai Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 08/6/2010; Công văn số 2143/UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa nâng cao hiệu quả tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần tại UBND các xã, phường, thị trấn. UBND thị xã Ninh Hòa có Công văn số 1249/UBND ngày 04/6/2014 yêu cầu các, phường là đối tượng phải triển khai làm việc sáng thứ 7 hàng tuần theo Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Qua kiểm tra, hầu hết các xã, phường đã chấp hành tốt quy định làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 264/UBND về việc phát huy kết quả cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ tỉnh Khánh Hòa năm 2013 và Sở Nội vụ tại Công văn số 2467/SNV-CCHC ngày 15/9/2014 về việc bản đảm an toàn, chính xác trong chuyển UBND thị xã ban hành Công văn số 1824/UBND ngày 21/7/2014 chỉ đạo UBND các xã, phường có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống áp dụng mô hình Nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc làm khai sinh cho con em và Công văn số 2447/UBND ngày 25/9/2014 chỉ đạo triển khai phương án chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Triển khai Công văn số 3908/UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai thực hiện phương thức chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1873/UBND ngày 25/7/2014 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã tiến hành ký hợp đồng với Bưu điện Ninh Hòa thực hiện phương thức giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, công dân thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện áp dụng cho tất cả các thủ tục hành chính, bắt đầu thực hiện từ ngày 07/8/2014.

Triển khai Thông báo số 587/TB-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh kết luận hội nghị ra mắt Cổng thông tin cải cách hành chính và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 2829/SNV-CCHC ngày 07/11/2014 của Sở Nội vụ; UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Công văn số 2943/UBND ngày 14/11/2014 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện rà soát toàn bộ thủ tục hành chính để đề xuất phương án cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết cho mỗi thủ tục; niêm yết, công bố công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, niêm yết địa chỉ, số điện thoại và email của Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ tại bộ phận một cửa và trên cổng thông tin điện tử thị xã.

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh ban hành Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ tham mưu, giúp việc về cải cách hành chính; Công văn số 539/SNV-CCHC của Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ tham mưu, giúp việc về cải cách hành chính. UBND thị xã Ninh Hòa triển khai rà soát, sắp xếp, bố trí và phân công 90 cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, giúp việc về cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 1987/UBND-VX ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh, UBND thị xã có Công văn số 960/UBND ngày 06/5/2014 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc, từng bước nâng cao hiệu quả làm việc, năng suất lao động và thực hành tiết kiệm trong hoạt động hành chính nhà nước.

Nhằm đảm bảo cho việc quản lý, điều hành công tác cải cách hành chính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường. Trong năm 2014 thị xã Ninh Hòa tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính cho 46 công chức chuyên trách cải cách hành chính và 01 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho 85 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường chấp hành tốt chế độ báo cáo theo quy định giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được thuận lợi, hiệu quả. Một số đơn vị báo cáo đầy đủ nội dung theo hướng dẫn và bảo đảm về chất lượng như: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Quản lý đô thị, UBND các xã, phường: Ninh Bình, Ninh Xuân, Ninh Giang, Ninh Diêm, Ninh Hiệp; bên cạnh đó có một số đơn vị báo cáo còn sơ sài như: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng VHTT, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và đào tạo, Trung tâm Văn hóa thể thao, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; UBND các xã, phường: Ninh Thân, Ninh Phú, Ninh Phước, Ninh Lộc.

Xác định công tác chỉ đạo là công cụ để triển khai tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính từ thị xã đến các xã, phường tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước tại địa phương, đẩy mạng cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Chất lượng kế hoạch CCHC năm 2014 của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường có chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nét các nội dung trọng tâm về công tác CCHC, sự quan tâm tích cực của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường.

3. Về kiểm tra cải cách hành chính

UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính; ban hành Kế hoạch số 378/KH-ĐKT ngày 18/6/2014 tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt I năm 2014 tại 08 xã, phường, ban hành Kế hoạch số 689/KH-ĐKT tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt II năm 2014 tại 06 cơ quan, đơn vị thuộc thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 2726/SNV-CCHC ngày 22/10/2014 về việc tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin theo Đề án thực hiện mô hình một cửa hiện đại tại cấp xã. Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Văn hóa và thông tin, Văn phòng HĐND và UBND và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra việc đầu tư, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin theo Đề án thực hiện mô hình một cửa hiện đại tại 10 xã, phường.

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường đã chủ động thành lập Tổ kiểm tra để thực hiện công tác tự kiểm tra cải cách hành chính tại các bộ phận chuyên môn thuộc cơ quan, đơn vị mình như: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; UBND các xã, phường: Ninh Bình, Ninh Trung, Ninh Lộc, Ninh Giang, Ninh Đa...

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

UBND thị xã có Kế hoạch số 497/KH-UBND ngày 20/3/2014 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014. Đến nay đã có 45/45 cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014; Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính, trong đó chú trọng, tập trung tuyên truyền về nội dung cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, công dân và tổ chức về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Phòng Văn hóa và thông tin xây dựng trang cải cách hành chính trên cổng thông tin điện tử thị xã, phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao, Đài Truyền thanh-Truyền hình và UBND các xã, phường tổ chức 02 đợt tuyên truyền cải cách hành chính thông qua hoạt động sân khấu hóa, 05 lượt xe loa tuyên truyền lưu động; Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã và các thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng Iternet mức độ 3 tại Bộ phận một cửa và trên cổng thông tin điện tử thị xã, phát tờ rơi để quảng bá, giới thiệu danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng Iternet mức độ 3, thực hiện 02 chuyên mục giới thiệu danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết mức độ 3 trên Đài Truyền thanh-Truyền hình, bố trí pano tuyên truyền trực quan với khẩu hiệu “hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí” tại bộ phận một cửa.

Đài Truyền thanh -Truyền hình thị xã và Đài truyền thanh các xã, phường tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên mục, bản tin, bài viết phổ biến, giới thiệu các nội dung trọng tâm của công tác cải cách hành chính. Đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình, kết quả cải cách hành chính, phản ánh những hạn chế, bất cập để các cơ quan, địa phương nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục. Trong năm 2014 đã thực hiện 62 chuyên mục, tin bài tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.

Phòng Tư pháp tổ chức 02 buổi giới thiệu các văn bản Luật mới ban hành cho trên 200 đại biểu tham dự.

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của thị xã và các xã, phường đã tổ chức 87 buổi phổ biến những nội dung cơ bản về cải cách hành chính trong các buổi phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày pháp luật tại các cơ quan, đơn vị. UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý, các cuộc họp thôn, các buổi sinh hoạt đoàn viên, hội viên về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính.

UBND các xã, phường: Ninh Hải, Ninh Sim, Ninh Quang, Ninh Thọ, Ninh Bình…tổ chức 23 buổi tuyên truyền Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh; Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 12/10/2007 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị Quyết Trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và các nội dung và giải pháp trọng tâm của công tác cải cách hành chính.

II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

1. Cải cách thể chế

1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật


Uỷ ban nhân dân thị xã Ninh Hòa thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng công tác rà soát, xây dựng văn bản QPPL, triển khai tổ chức thực hiện và tiến hành kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL đã ban hành, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để đưa công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL đi vào nề nếp, đảm bảo cho hoạt động xây dựng, ban hành các văn bản QPPL được thực hiện đúng theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

1.2. Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước

UBND thị xã ban hành Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2014; Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã; Chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức thực hiện, đôn đốc công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, xây dựng mạng lưới thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trong năm 2014 đã tiến hành rà soát 41 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thị xã ban hành trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng, 26 văn bản quy phạm pháp luật do UBND các xã, phường ban hành; Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thị xã được rà soát, trong đó 37 văn bản còn hiệu lực và 04 văn bản không còn phù hợp được bãi bỏ, các văn bản bị bãi bỏ do đã thực hiện xong và đã ban hành văn bản mới thay thế hoặc không còn phù hợp với quy định của cấp trên. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tiến hành rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh và thị xã ban hành theo Hiến pháp năm 2013.

Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tuân thủ chặt chẽ theo trình tự, thủ tục và đúng thẩm quyền đối với từng loại văn bản theo hướng dân của Thông tư số 55/2005/TT-BNV-VPCP, Thông tư số 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Triển khai Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014; UBND thị xã Ninh Hòa có Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. UBND thị xã tổ chức rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên lĩnh vực xây dựng, qua rà soát UBND thị xã đã có Công văn số 2916/UBND ngày 12/11/2014 kiến nghị Sở Xây dựng cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết trên 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng; Tiến hành rà soát nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội và báo cáo kết quả rà soát cho Sở Tư pháp và đề nghị bổ sung một số thủ tục hành chính vào bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tiết kiệm được chi phí đi lại trong việc giải quyết thủ tục hành chính, UBND thị xã đã đăng ký 08 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận giải quyết trực tuyến qua mạng Iternet mức độ 3, tổ chức tập huấn cho các bộ, công chức, viên chức về quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thực hiện giải quyết trực tuyến qua mạng Iternet mức độ 3.

Trên cơ sở đề nghị của Chi cục thuế thị xã Ninh Hòa, UBND thị xã triển khai kết hợp việc tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã đối với 02 thủ tục hành chính là: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký cấp mã số thuế.

UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thường xuyên cập nhật trên cổng thông tin điện tử thị xã các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ được UBND tỉnh công bố. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ; Công khai toàn bộ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực tại trụ sở cơ quan, đơn vị trên cổng thông tin điện tử thị xã, các biểu mẫu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa liên thông; Các xã, phường đã niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính cấp xã, các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, việc vào sổ theo dõi, thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đồng thời phân công 01 Phó Chủ tịch UBND thị xã và 01 Phó Trưởng phòng Tư pháp và 27 công chức tư pháp xã, phường làm cán bộ đầu mối về kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các đơn vị, địa phương


Tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn của thị xã được rà soát, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của thị xã. UBND thị xã ban hành Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức năm 2014 cho các cơ quan hành chính thuộc UBND thị xã, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thị xã, kiện toàn tổ chức của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã, ban hành Quy chế phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Nội vụ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn thị xã, giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho Phòng Tư pháp thị xã quản lý, rà soát và kiện toàn quy chế làm việc theo quy định.

Triển khai Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; UBND thị xã Ninh Hòa thực hiện việc rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị và xây dựng xong Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính, Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp thị xã năm 2015 và đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo năm học 2014-2015 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trình Sở Nội vụ xem xét thẩm định.

Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục giao các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện theo cơ chế quản lý tài chính, quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt rõ mục tiêu và nội dung Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị. Từ khi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm kết hợp với cải cách hành chính, quy trình xử lý công việc đã từng bước được chuẩn hóa, phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân.

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường đã thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; từ đó, tiết kiệm kinh phí để tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức.

3.2. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông


Thực hiện Quyết định 3518/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014, UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Công văn số 496/UBND ngày 20/3/2014 chỉ đạo 06 xã, phường: Ninh Hải, Ninh Thủy, Ninh Hà, Ninh Giang, Ninh Bình và Ninh Tân triển khai lập Đề án áp dụng mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại. Đến nay UBND thị xã đã hoàn thành việc phê duyệt Đề án của 06 xã, phường. UBND các xã, phường: Ninh Hải, Ninh Thủy, Ninh Giang, Ninh Quang đã hoàn thành việc xây dựng Phòng làm việc của Bộ phận một cửa và đang triển khai lắp đặt các trang thiết bị công nghệ thông tin để chính thức đi vào hoạt động trong năm 2014, bên cạnh đó UBND phường Ninh Hà và UBND xã Ninh Tân đang triển khai sửa chữa nhà làm việc của Bộ phận một cửa, dự kiến đến giữa tháng 12/2014 sẽ hoàn thành và đi vào vận hành chính thức.

UBND các xã, phường đã được phê duyệt Đề án áp dụng mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án; Rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy chế làm việc của Bộ phận một cửa; Kiện toàn bộ phận một cửa; Ban hành quy chế tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

Mô hình một cửa liên theo hướng hiện đại đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý của bộ máy, tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức đổi mới lề lối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đều được cập nhật, công bố và đưa vào thực hiện cơ chế một cửa một cách kịp thời, gắn với hoàn thiện quy trình theo hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008.

Trong năm 2014 các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường đã tiếp nhận 83775 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức, công dân. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã và UBND các xã, phường trên các lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư, Lao động-thương binh và xã hội, Tư pháp, Xây dựng-giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kết quả giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường kết quả giải quyết hồ sơ trễ hạn vẫn còn (chiếm tỷ lệ 1,05%). Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2014 cụ thể như sau:

a) Kết quả giải quyết TTHC của UBND thị xã
(tải về xem tại đây)

b) Kết quả giải quyết TTHC của UBND các xã, phường
(tải về xem tại đây)

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

4.1. Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức


Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và hướng dẫn của Sở Nội vụ; UBND thị xã Ninh Hòa đã xây dựng xong Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan hành chính thị xã năm 2015, Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp thị xã năm 2015 và đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo năm học 2014-2015 trình Sở Nội vụ thẩm định.

4.2. Về công chức cấp xã


Thị xã Ninh Hòa có 27 xã, phường với 286 cán bộ chuyên trách, 245 công chức và 1912 người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố (trong đó có 96% công chức đạt chuẩn theo quy định).

Trong năm 2014, UBND thị xã chỉ đạo Phòng Nội vụ thị xã làm việc với Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của 27 xã, phường về công tác bố trí, sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố; UBND thị xã đã phê duyệt danh sách những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của UBND tỉnh.

4.3. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ Quyết định 589/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2014, UBND thị xã thực hiện phân bổ 108 biên chế hành chính cho các cơ quan chuyên môn.

Ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung Tâm phát triển quỹ đất; Bổ nhiệm Chánh Thanh tra và 02 Phó chánh Thanh tra thị xã, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao; Bổ nhiệm lại 02 Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo; Tiếp nhận và điều động 04 công chức hành chính; đồng ý cho Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học đối với 07 giáo viên, cho phép 13 giáo viên chuyển công tác trong thị xã và 09 giáo viên chuyển công tác ra ngoài thị xã; Cho phép 08 cán bộ, công chức đi tham quan, học tập ở nước ngoài.

Thực hiện bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp đối với 10 viên chức sự nghiệp, bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương cho 02 công chức, nâng bậc lương thường xuyên cho 20 công chức, nâng lương trước thời hạn cho 03 công chức, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 12 công chức; Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho 02 công chức, đăng ký 18 chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính. Phê bình kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 01 công chức giữ chức vụ lãnh đạo có sai phạm theo kết luận số 01/KL-TTr của Thanh Tra tỉnh.

UBND thị xã ban hành quyết định miễn nhiệm trưởng Công an xã Ninh Thân và Phó trưởng Công an xã Ninh Xuân; thực hiện chuyển xếp lương cho 60 cán bộ xã, phường có bằng trung cấp lý luận chính trị; Ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã không qua thi tuyển và Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014.

Quyết định chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã 52 trường hợp; cho hưởng phụ cấp chức vụ và kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ cấp xã 03 trường hợp; nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cấp xã 121 trường hợp; nâng bậc lương trước thời hạn cho 06 trường hợp; bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với công chức cấp xã 37 trường hợp; cho hưởng phụ cấp phụ trách kế toán 02 trường hợp; hưởng phụ cấp thâm niên chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự 04 trường hợp; xác nhận thời gian tham gia công tác để lập sổ BHXH cho 07 trường hợp.

Ban hành Kế hoạch số 2257/KH-UBND về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2014; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường rà soát công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển đổi vị trí công tác tiến hành các bước để thực hiện chuyển đổi trong năm 2014.

4.4. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Trong năm 2014 UBND thị xã cử 02 cán bộ công chức đi học cao học, 01 cán bộ đi học cao cấp chính trị, 19 cán bộ đi học trung cấp chính trị, 37 cán bộ học lớp sơ cấp chính trị, 14 công chức, viên chức tham gia đào tạo sĩ quan dự bị, 14 công chức đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, 07 công chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, 07 công chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, 38 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND xã, 314 cán bộ, công chức xã tham gia lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin theo đề án 1956; 12 công chức tham gia lớp bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ, 40 công chức đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, 19 cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp tập huấn lập hồ sơ công việc và lưu trữ văn bản điện tử, trên 225 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 360 học viên là Trưởng, Phó thôn, tổ dân phố, 02 lớp báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở cho 386 cán bộ thôn, tổ dân phố, 01 lớp nghiệp vụ tư pháp cho 170 học viên. Nhìn chung, việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo yêu cầu nâng cao và tạo nguồn đúng theo định hướng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng từng bước nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ, công chức cấp xã. Đồng thời quan tâm đào tạo trình độ sau đại học cho đội ngũ công chức thị xã gắn đào tạo với bố trí, sử dụng, góp phần phát huy hiệu quả sau đào tạo.

5. Cải cách tài chính công

Trong công tác cải cách tài chính công, UBND thị xã tiếp tục thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, công tác quản lý, điều hành ngân sách của thị xã đã đi vào nề nếp, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và Kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Trên cơ sở biên chế được UBND tỉnh giao về cho thị xã, UBND thị xã khoán kinh phí theo số biên chế được giao nhằm thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đảm bảo tiết kiệm và tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức. Việc khoán kinh phí đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia giám sát quá trình thực hiện cơ chế khoán đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả thông qua việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng tiêu chuẩn định mức chi của cơ quan.

Thường xuyên quán triệt và chỉ đạo cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý hành chính.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

6.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính


Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính luôn được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, tạo điều kiện cho việc tra cứu, tìm hiểu và giải quyết công việc, đóng góp trực tiếp và hiệu quả cho cải cách hành chính nhà nước.

Để tạo môi trường hành chính hiện đại, hỗ trợ, phục vụ kịp thời cho công việc thông qua việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ; Đến nay thị xã Ninh Hòa 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị và 70% cán bộ, công chức của các xã, phường được trang bị máy vi tính và được kết nối Internet, mạng LAN, có trên 80% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc; Một số cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường đã áp dụng phần mềm chuyên ngành để phục vụ cho công tác chuyên môn ngày càng tốt hơn như: Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, phần mềm Kế toán, phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm quản lý văn bản đi đến, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm kê khai thuế, phần mềm VGCN2009, phần mềm TK05, phần mềm một cửa điện tử...

Quá trình tác nghiệp được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã từ khâu tiếp nhận, giải quyết, đến trả kết quả hồ sơ đều được cập nhật và lưu trữ vào phần mềm “một cửa điện tử liên thông” góp phần tích cực vào công tác quản lý thông tin hồ sơ, quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được công khai minh bạch giúp công tác giám sát được thuận lợi.

6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính

Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Thực hiện Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2013. UBND thị xã tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, từ đó đề ra mục tiêu phấn đấu, khắc phục những điểm chưa phù hợp góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính.

UBND thị xã đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của UBND thị xã Ninh Hòa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

III. Đánh giá chung

1. Những ưu điểm


Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh và Sở Nội vụ, sự quyết tâm và nổ lực của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, công tác cải cách hành chính đã được tổ chức triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn thị xã, bám sát chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh, từ đó công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả thiết thực.

Những kết quả về cải cách thủ tục hành chính đã trực tiếp góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới quan hệ công tác, phương thức và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường. Quá trình cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình, lề lối làm việc của các cơ quan hành chính một mặt vừa làm tăng nhu cầu, đòi hỏi, mặt khác vừa tạo điều kiện để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên môn, trước hết là kỹ năng hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cải cách thủ tục hành chính gắn liền với việc mở rộng tính công khai, minh bạch của các quyết định hành chính tạo điều kiện để nhân dân và các doanh nghiệp, các đối tượng quản lý kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan chuyên môn và cán bộ, công chức với tư cách là những chủ thể quản lý. Chính yếu tố này góp phần hạn chế và ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, thờ ơ, vô trách nhiệm trong việc thực thi công vụ.

Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tiếp tục thực hiện có hiệu quả; là tiền đề, là điều kiện bảo đảm để triển khai thực hiện cơ chế "một cửa" trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức. Ủy ban nhân dân các xã, phường được chọn thí điểm thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại đã và đang tích cực triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Kết quả của công tác cải cách thủ tục hành chính có tác động trực tiếp đến việc đổi mới quy trình ra quyết định của các cơ quan, đơn vị, trong đó có quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC

Kế hoạch CCHC của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường chưa định hướng được những nhiệm vụ trọng tâm trong năm, chưa có bảng phụ lục phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC.

Báo cáo ở một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường rất sơ sài đã ảnh hưởng đến công tác tổng hợp và tham mưu trong chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã.

Công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị, xã, phường chưa bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, tổ chức thực hiện chậm. Trạng thái chung là chờ đợi, chờ hướng dẫn, dẫn đến công tác cải cách hành chính của thị xã đôi khi còn chậm.

Thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, phức tạp, chưa có một cơ chế kiểm soát rõ ràng, mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính với nhau chưa bảo đảm tính thống nhất đồng bộ.

Kinh phí đầu từ cho công tác cải cách hành chính chưa nhiều.

IV. Kiến nghị, đề xuất

Xem xét bố trí 06 biên chế cho UBND thị xã để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa.

Xem xét cho phép UBND thị xã không tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc sáng thứ 7 hàng tuần tại bộ phận một cửa để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho 05 xã, phường: Ninh Hải, Ninh Đa, Ninh Sim, Ninh Phụng và Ninh Quang để triển khai thực hiện mô hình một cửa liên theo hướng thông hiện đại.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2014 của UBND thị xã Ninh Hòa./.

Nguồn cung cấp tài liệu: Phòng Nội vụ thị xã


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 28

Số lượt truy cập: 1813642